Zásady ochrany osobních údajů
Stav: 17.07.2024

Jsme velmi rádi, že jste projevili zájem o náš podnik. Ochrana dat je pro nás zvláště vysokou prioritou. Používání našich internetových stránek je možné bez uvedení osobních údajů; pokud však chce subjekt údajů prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální podnikové služby, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro takové zpracování zákonný základ, zpravidla získáváme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně údajů konkrétní země. platí pro nás. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by náš podnik rád informoval širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Kromě toho jsou subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informovány o právech, na která mají nárok.

Jako správce jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, abychom zajistili nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Internetové datové přenosy však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu nám může každý subjekt údajů předat osobní údaje alternativními prostředky, např. telefonicky.
Definice
Prohlášení o ochraně osobních údajů je založeno na termínech používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom nejprve vysvětlili používanou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující pojmy:


a) Osobní údaje
Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů
Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

c) Zpracování
Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, používání, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, seřazením nebo kombinací, omezením, vymazáním nebo zničením.

d) Omezení zpracování
Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

e) Profilování
Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k hodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předpovídání aspektů týkajících se výkonu této fyzické osoby v práci, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí. , zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyby.

f) Pseudonymizace
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce nebo správce odpovědný za zpracování
Správcem nebo správcem odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovit právo Unie nebo členského státu.

h) Zpracovatel
Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) Příjemce
Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už jde o třetí stranu či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účelů zpracování.

j) Třetí strana
Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

k) Souhlas
Souhlas subjektu údajů je jakýkoli svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev přání subjektu údajů, kterým formou prohlášení nebo jednoznačného potvrzujícího jednání vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají. .

Jméno a adresa regulátoru
Kontrolér pro účely obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), jiných zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů:

Kite'n Sail

Willi

231 Res. Mallorca, pozemek č. 2 - Parc de la Baie Orientale

97150 Svatý Martin

Guadeloupe

+4917662211632

E-mail: 


Cookies / SessionStorage / LocalStorage
Naše internetové stránky používají cookies, localstorage a sessionstorage. Je to proto, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Místní úložiště a úložiště relací je technologie, kterou váš prohlížeč používá k ukládání dat na vašem počítači nebo mobilním zařízení. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče. Používání cookies, localstorage a sessionstorage můžete zabránit jejich nastavením ve vašem prohlížeči.

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Může být použit jako webový prohlížeč nebo jako webový prohlížeč. Umožňuje vám procházet internetové stránky a servery tak, abyste oddělili jednotlivé prohlížeče od dat. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID cookie.

Pomocí cookies můžeme uživatelům tohoto webu poskytovat uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Prostřednictvím souborů cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno výše, rozpoznat naše webové stránky uživatelů. Účelem tohoto článku je usnadnit uživatelům využívání našich webových stránek. Webový server používá soubor cookie, který je uložen v uživatelském počítačovém systému. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v online obchodě. Internetový obchod si pamatuje články, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách prostřednictvím používaného internetového prohlížeče a může trvale zakázat nastavení cookies. Dále již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Jedná se o nejpopulárnější internetové prohlížeče. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookie v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být zcela použitelné.
Sběr obecných dat a informací
Naše webové stránky shromažďují řadu obecných údajů a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webové stránky. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromažďovány mohou být (1) používané typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webová stránka, ze které se přistupující systém dostává na naše webové stránky (tzv. referreři), (4) dílčí - webové stránky, (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému a (8) jakákoli další podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při používání těchto obecných údajů a informací nevyvozujeme o subjektu údajů žádné závěry. Tyto informace jsou spíše potřebné k (1) správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich reklamy, (3) zajištění dlouhodobé životaschopnosti našich systémů informačních technologií a technologie webových stránek. a (4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Anonymně shromážděná data a informace proto statisticky analyzujeme s cílem zvýšit ochranu dat a zabezpečení dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolů serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.
Registrace na našem webu
Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na webových stránkách správce údajů s uvedením osobních údajů. Které osobní údaje jsou přenášeny do regulátoru, jsou určeny příslušnou vstupní maskou použitou pro registraci. Osobní údaje zadané uživatelem jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro interní použití. Řídící osoba může požádat o převod na jeden nebo více procesorů (např. Balíková služba), která rovněž používá osobní údaje pro interní účely, které lze přiřadit kontrolorovi.

Registrováním na webových stránkách se používá adresa IP přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP). To je jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb av případě nutnosti umožnit vyšetřování spáchaných trestných činů. Uložení těchto údajů je nezbytné pro zajištění regulátoru. Tyto údaje nejsou předávány třetí osobě, pokud neexistuje zákonná povinnost předávat údaje, nebo pokud přenosy slouží k trestnímu stíhání.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným uvedením osobních údajů má umožnit správci poskytnout obsah nebo služby subjektu údajů. Registrované osoby mohou kdykoli změnit osobní údaje,

Správce údajů bude co nejdříve uložen u subjektu údajů. Dále správce údajů upraví nebo vymaže osobní údaje na žádost nebo označení subjektu údajů, pokud neexistují povinné povinnosti skladování. V tomto ohledu jsou v tomto ohledu k dispozici dotyčné osoby jako kontaktní osoby.
Možnost kontaktu přes webové stránky
Webové stránky obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje i obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se automaticky uloží. Tyto osobní údaje předané dobrovolně subjektem údajů správci údajů jsou uchovávány za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Nedochází k předávání těchto osobních údajů třetím stranám.
Komentáře fungují v blogu na webu
Uživatelům nabízíme možnost zanechat jednotlivé komentáře k jednotlivým blogovým příspěvkům na blogu, který je na webových stránkách správce. Blog je webový, veřejně přístupný portál, prostřednictvím kterého může jeden nebo více lidí nazývaných blogeři nebo weboví blogeři přidávat články nebo zapisovat myšlenky do takzvaných blogpostů. Blogové příspěvky mohou být obvykle komentovány třetími stranami.

Pokud subjekt údajů ponechává komentář na webových stránkách, jsou také ukládány a zveřejňovány komentáře subjektu údajů, jakož i datum komentáře a (pseudonym) uživatele, , Navíc je IP adresa přiřazena poskytovateli internetových služeb (ISP). Toto ukládání adresy IP se provádí z bezpečnostních důvodů a v případě, že subjekt údajů porušuje práva třetích stran nebo odesílá nelegální obsah prostřednictvím dané poznámky. Ukládání těchto osobních údajů je proto v zájmu správce údajů, aby mohl vyloučit případ porušení. Takto shromážděné osobní údaje nebudou předány třetím osobám, ledaže by takový převod byl ze zákona požadován, nebo by sloužil k obraně správce údajů.
Gravatar
Pro komentáře slouží služba Gravatar od Automatic. Gravatar odpovídá vaší e-mailové adrese a mapám – pokud jste registrováni – vašemu obrázku avatara vedle komentáře. Pokud nejste zaregistrováni, nezobrazí se žádný snímek. Je třeba poznamenat, že všichni registrovaní uživatelé WordPress jsou automaticky registrováni u Gravataru. Podrobnosti o Gravatar: https://en.gravatar.com
Rutinní mazání a blokování osobních údajů
Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání nebo pokud to dává evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci tolerována.

Pokud se nepoužije účel uskladnění nebo pokud evropský zákonodárce nebo jiný příslušný zákonodárce předepsal dobu uchovávání, osobní údaje jsou běžně blokovány nebo vymazány v souladu s právními požadavky.
Práva subjektu údajů


a) Právo na potvrzení
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

b) Právo na přístup
Každý subjekt údajů by měl mít právo přístupu k informacím evropského zákonodárce o svých osobních údajích uložených kdykoli a kopii těchto informací. Dále evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

účely zpracování;
kategorie dotčených osobních údajů;
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace;
pokud je to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo není-li to možné, kritéria použitá pro stanovení této doby;
existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a alespoň v těchto případech smysluplné informace o příslušné logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takové zpracování pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných ochranných opatřeních týkajících se převodu.

Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

c) Právo na opravu
Každý subjekt údajů by měl mít právo získat od evropského zákonodárce bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na neúplné osobní údaje, a to včetně dodatečného prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

d) Právo na výmaz (Právo být zapomenut)
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce výmaz osobních údajů týkajících se hučení To vše bez zbytečného odkladu, a řídící musí mít povinnost vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, kde jeden z následujících důvodů platí, pokud zpracování není nutné:

Osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
Subjekt údajů odvolá souhlas, na kterém je založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje-li jiný právní důvod pro zpracování.
Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
Osobní údaje musí být vymazány, aby byla dodržena právní povinnost v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti uvedených v čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o vymazání námi uložených osobních údajů, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec urychleně zajistí, aby bylo žádosti o výmaz okamžitě vyhověno.

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen podle čl. 17 odst. 1 osobní údaje vymazat, učiní správce s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správci zpracovávající osobní údaje, o které subjekt údajů požádal, aby tito správci vymazali jakékoli odkazy na tyto osobní údaje nebo je zkopírovali nebo replikovali, pokud zpracování není vyžadováno. Naši zaměstnanci zajistí potřebná opatření v jednotlivých případech.

e) Právo na omezení zpracování
Každý subjekt údajů má právo získat od evropského zákonodárce, aby obdržel omezení zpracování zpracovatele, pokud platí některá z těchto skutečností:

Přesnost osobních údajů subjekt údajů popírá, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
Zpracování je protiprávní a subjekt údajů nesouhlasí s výmazem osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití.
Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování námi uložených osobních údajů, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Omezení zpracování zajistí náš zaměstnanec.

f) Právo na přenositelnost údajů
Každý subjekt údajů by měl mít právo být chráněn evropským zákonodárcem, přijímat osobní údaje, On nebo ona bude mít právo předávat tyto údaje do jiného řadiče bez překážek z řídící jednotky, ke kterým byly poskytnuty osobní údaje, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle písmene (a) článku 6 (1) z HDP je jeden bod (a) článku 9 (2) z HDP je, že je na základě smlouvy podle písmene (b) článku 6 (1) z HDP, a zpracování se provádí za použití automatizovaných prostředků, dokud Úkolem je provést úkol řízeným způsobem.

Furthermor se při výkonu pocit, že je v pořádku, aby přenositelnost údajů v souladu s článkem 20 (1) HDP je subjekt údajů má právo na to, aby osobní údaje předané Eorope z jednoho regulátoru do druhého, pokud je to technicky proveditelné a při tom není nepříznivě ovlivňují práva a svobody ostatních.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat kteréhokoli našeho zaměstnance.

g) Právo vznést námitku
Každý subjekt údajů má právo být chráněn evropským zákonodárcem s ohledem na důvody, ) článku 6 (1) GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

V případě námitky již osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing. To platí pro profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud u nás subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Subjekt údajů má dále právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. ) GDPR, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Za účelem uplatnění práva vznést námitku může subjekt údajů kontaktovat kteréhokoli našeho zaměstnance. Kromě toho může subjekt údajů v souvislosti s používáním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES využít své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.

h) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Každý subjekt údajů by měl mít právo na rozhodnutí na základě rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky. (1) není vydáván právními předpisy Unie nebo členského státu, kterým podléhá správce a na které se rovněž vztahuje (2) (3) není založen na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, zavedeme vhodná opatření k zabezpečení práva a svobody a oprávněné zájmy subjektu údajů, alespoň právo na lidský zásah ze strany správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli našeho zaměstnance.

i) Právo odvolat souhlas s ochranou údajů
Každý subjekt údajů by měl mít právo obdržet evropskou legislativu, aby kdykoli odvolal svůj souhlas se svými osobními údaji.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli našeho zaměstnance.

Právní základ pro zpracování
Umění. 6(1)lit. GDPR slouží jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě, kdy jsou zpracovatelské operace nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby, je zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Podléhá naše společnost zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, např. pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6(1)lit. c GDPR.
Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se v naší společnosti zranil návštěvník a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování vycházelo z čl. 6(1)lit. d GDPR.
Konečně, operace zpracování by mohly být založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných naší společností nebo třetí stranou, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Takové operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože je výslovně zmínil evropský zákonodárce. Měl za to, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věta 2 GDPR).
Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR naším oprávněným zájmem je provozovat naše podnikání ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a akcionářů.
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí této lhůty se odpovídající údaje běžně odstraňují, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy.
Poskytování osobních údajů jako zákonný nebo smluvní požadavek; Požadavek nezbytný k uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí těchto údajů
Upřesňujeme, že poskytnutí osobních údajů je zčásti vyžadováno zákonem (např. daňové předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi).

Někdy může být nutné uzavřít smlouvu, že nám subjekt údajů poskytne osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když s ním naše společnost podepíše smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by nemohlo dojít k uzavření smlouvy se subjektem údajů.

Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat kteréhokoli zaměstnance. Zaměstnanec objasní subjektu údajů, zda poskytnutí osobních údajů vyžaduje zákon nebo smlouva nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké důsledky má neposkytnutí osobních údajů data.
Existence automatizovaného rozhodování
Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Obecné soubory cookie
Cookies z WordPressunázev
Účel
Doba platnosti


wordpress_test_cookie
Tento soubor cookie určuje, zda bylo v prohlížeči zakázáno používání souborů cookie. Doba uložení: Do konce relace prohlížeče (bude smazáno při zavření vašeho internetového prohlížeče).
Zasedání


PHPSESSID
Tento soubor cookie ukládá vaši aktuální relaci s ohledem na aplikace PHP a zajišťuje, že se plně zobrazí všechny funkce této webové stránky založené na programovacím jazyce PHP. Doba uložení: Do konce relace prohlížeče (bude smazáno při zavření vašeho internetového prohlížeče).
Zasedání


wordpress_akm_mobile
Tyto soubory cookie se používají pouze pro oblast administrace WordPress.
1 rok


wordpress_logged_in_akm_mobile
Tyto soubory cookie se používají pouze pro oblast administrace WordPress a nevztahují se na ostatní návštěvníky webu.
Zasedání


wp-settings-akm_mobile
Tyto soubory cookie se používají pouze pro oblast administrace WordPress a nevztahují se na ostatní návštěvníky webu.
Zasedání


wp-settings-time-akm_mobile
Tyto soubory cookie se používají pouze pro oblast administrace WordPress a nevztahují se na ostatní návštěvníky webu.
Zasedání


ab
Používá se pro A/B testování nových funkcí.
Zasedání


akm_mobile
ukládá, pokud chce návštěvník vidět mobilní verzi webu.
1 denSoubory cookie z DSGVO AIO pro WordPress

Příjmení Účel Platnost
dsgvoaio Tento klíč/hodnota LocalStorage uchovává, se kterými službami uživatel souhlasil nebo ne. proměnlivý
_unikátní Tento klíč/hodnota LocalStorage ukládá vygenerované ID, aby bylo možné zdokumentovat akce uživatele k přihlášení/odhlášení. ID je uloženo anonymně. proměnlivý
dsgvoaio_create Tento klíč/hodnota LocalStorage uchovává čas, kdy byl vygenerován _uniqueuid. proměnlivý
dsgvoaio_vgwort_disable Tento klíč / hodnota LocalStorage ukládá, zda je služba VG word standard povolena nebo ne (nastavení operátora stránky). proměnlivý
dsgvoaio_ga_disable Tento klíč / hodnota LocalStorage ukládá, zda je služba Google Analytics Standard povolena nebo ne (Najímání provozovatele webu). proměnlivý

Google Analytics
Tato webová stránka využívá různé služby poskytované společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Použití těchto jednotlivých služeb je podrobněji popsáno níže.

Naše využívání následujících služeb a s tím související shromažďování osobních údajů (zejména IP adres) je obecně založeno na našem oprávněném zájmu analyzovat, vylepšovat a zatraktivnit obsah našich webových stránek, jakož i na našem oprávněném zájmu přizpůsobit jakoukoli reklamu vašemu potřeby (článek 6 (1) f GDPR).

Google Analytics používá soubory cookie (viz také 3.1 „Soubory cookie“). Soubory cookie se ukládají ve vašem počítači a umožňují společnosti Google analyzovat, jak tuto webovou stránku používáte. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obecně přenášeny a ukládány na server Google v USA.

Anonymizace IP

Na našem webu jsme aktivovali anonymizaci IP adresy. To znamená, že Google zkrátí vaši IP adresu před jejím předáním do USA, pokud IP adresa pochází z členského státu Evropské unie nebo ze státu, který je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Provozovatel těchto webových stránek zavazuje společnost Google používat tyto informace k vyhodnocování toho, jak webové stránky používáte, k vytváření zpráv o aktivitě webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. IP adresa přenesená z vašeho prohlížeče během procesu Google Analytics není spojena s jinými údaji, které má Google.

Vaše právo vznést námitku proti shromažďování vašich údajů

Ukládání souborů cookie můžete zablokovat odpovídající úpravou nastavení prohlížeče; upozorňujeme však, že v takových případech možná nebudete moci plně využívat všechny funkce dostupné na této webové stránce. Můžete také zabránit společnosti Google shromažďovat a zpracovávat údaje generované souborem cookie o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout?hl=cs .

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s vašimi údaji, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs .

Zpracování údajů naším jménem

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování údajů pro naše používání Google Analytics a při používání této služby plně dodržujeme přísná ustanovení německých úřadů pro ochranu údajů.

Sběr demografických údajů pomocí Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci demografických údajů poskytovanou službou Google Analytics. Tato funkce umožňuje vytvářet zprávy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků této stránky. Tyto údaje se shromažďují z personalizované reklamy Google a také z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat úpravou nastavení reklam ve svém účtu Google nebo můžete zakázat obecné shromažďování vašich údajů službou Google Analytics podle výše uvedených kroků.

Soubory cookie z Google Analyticsnázev
Účel
Doba platnosti


_ga
Diferenciace návštěvníků webu.
2 hodiny


_gid
Diferenciace návštěvníků webu.
24 hodiny


_gat_gtag_UA_
Používá se ke snížení rychlosti požadavků. Pokud je služba Google Analytics poskytována prostřednictvím Správce značek Google, bude tento soubor cookie pojmenován _dc_gtm_ .
1 minut


_dc_gtm_
Používá se ke sledování počtu požadavků serveru Google Analytics.
1 minut


AMP_TOKEN
Obsahuje kód tokenu, který se používá k načtení ID klienta ze služby AMP Client ID. Porovnáním tohoto ID s ID Google Analytics lze při přepínání mezi obsahem AMP a obsahem bez AMP spárovat uživatele.
30 sekund až 1 rok


_gat
Používá se ke sledování počtu požadavků serveru Google Analytics při používání Správce značek Google.
1 minuta


_gac_
Obsahuje informace související s marketingovými kampaněmi uživatele. Ty jsou sdíleny s Google AdWords / Google Ads, když jsou účty Google Ads a Google Analytics propojeny.
90 dní


__utma
ID používané k identifikaci uživatelů a relací.
2 roky


__utmt
Používá se ke sledování počtu požadavků serveru Google Analytics.
10 minut


__utmb
Používá se k rozlišení nových relací a návštěv. Tento soubor cookie je nastaven, když je načtena knihovna javascriptu GA.js a neexistuje žádný existující soubor cookie __utmb. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána na server Google Analytics.
30 minut


__utmc
Používá se pouze se starými verzemi Urchin Google Analytics, nikoli s GA.js. Slouží k rozlišení mezi novými relacemi a návštěvami na konci relace.
Zasedání


__utmz
Obsahuje informace o zdroji návštěvnosti nebo kampani, která uživatele nasměrovala na web. Soubor cookie se nastaví, když se načte javascript GA.js a aktualizuje se při odeslání dat na server Google Anaytics.
6 měsíců


__utmv
Obsahuje vlastní informace nastavené webovým vývojářem pomocí metody _setCustomVar v Google Analytics. Tento soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou na server Google Analytics odeslána nová data.
2 roky


__utmx
Používá se k určení, zda je uživatel zahrnut do testu A/B nebo testu s více proměnnými.
18 měsíců


__utmxx
Používá se k určení, kdy končí test A / B nebo test s více proměnnými, kterého se uživatel účastní.
18 měsíců


Přejděte na začátek