Privacybeleid
Per: 05.06.2023

We zijn erg blij dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van ons. Het gebruik van de internetpagina's van ons is mogelijk zonder enige aanduiding van persoonlijke gegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke voorschriften voor gegevensbescherming op ons van toepassing. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan in principe beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming mogelijk niet wordt gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op alternatieve manieren aan ons over te dragen, bijvoorbeeld per telefoon.
Definities
De gegevensbeschermingsverklaring ons is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, lichten we eerst de gebruikte terminologie toe.

In deze verklaring inzake gegevensbescherming gebruiken wij onder meer de volgende voorwaarden:


a) Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan ​​alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene
Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Verwerking
Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen dat wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op een geheel van persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging.

d) Beperking van verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren te analyseren of te voorspellen. , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen.

f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is het op zodanige wijze verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden herleid tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor dergelijke verwerking worden bepaald door het Unierecht of het lidstatelijke recht, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor diens benoeming worden bepaald door het Unierecht of het lidstatelijke recht.

h) Verwerker
Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

ik) Ontvanger
Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek in overeenstemming met het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

j) Derde partij
Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of instantie anders dan de betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en personen die, onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming
Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of door een ondubbelzinnige actieve handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben .

Naam en adres van de controller
Controller voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Kite'n Sail

Willi

231 Res. Mallorca, perceel #2 - Parc de la Baie Orientale

97150 Sint Maarten

Guadeloupe

+ 4917662211632

E-mail: 


Cookies / Sessieopslag / Lokale opslag
De internetpagina's van ons maken gebruik van cookies, localstorage en sessionstorage. Dit om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Lokale opslag en sessieopslag is een technologie die door uw browser wordt gebruikt om gegevens op uw computer of mobiele apparaat op te slaan. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies, localstorage en sessionstorage voorkomen door deze in uw browser in te stellen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het kan worden gebruikt als een webbrowser of als een webbrowser. Hiermee kunt u bladeren door de internetsites en servers om de afzonderlijke browsers te onderscheiden van de dats. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kunnen we de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van dit artikel is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De website gebruikt de cookie die op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment het instellen van cookies via onze website voorkomen door middel van de gebruikte internetbrowser en kan het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit zijn de meest populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.
Verzameling van algemene gegevens en informatie
De website van ons verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kunnen zijn (1) de browsertypes en -versies die worden gebruikt, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de advertenties te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie op lange termijn te waarborgen en (4) rechtshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseren we anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te vergroten en een optimaal niveau van bescherming te garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.
Registratie op onze website
De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke te registreren met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonlijke gegevens naar de controller worden verzonden, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden ingevoerd, worden uitsluitend voor intern gebruik door de controller verzameld en opgeslagen. De controller kan overdracht vragen aan een of meer verwerkers (bijvoorbeeld een pakketdienst) die ook persoonlijke gegevens gebruikt voor een intern doel dat aan de controller kan worden toegeschreven.

Door zich te registreren op de website, wordt het IP-adres gebruikt dat is toegewezen door de internetprovider (ISP). Dit is de enige manier om het misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, het mogelijk te maken om gepleegde delicten te onderzoeken. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de controller te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de derde partij, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven, of als de overdracht het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de inhoud of diensten van de betrokkene aan te bieden. Geregistreerde personen zijn vrij om op elk moment de persoonlijke gegevens te wijzigen,

De gegevensbeheerder wordt zo snel mogelijk bij de betrokkene opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Het geheel van de medewerkers van de controller is in dit opzicht ter beschikking van de betrokkene als contactpersonen.
Contactmogelijkheid via de website
De website bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden verzonden, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.
Reacties functie in de blog op de website
We bieden gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele blogbijdragen achter te laten op een blog, die zich op de website van de controller bevindt. Een blog is een webgebaseerd, publiek toegankelijk portaal waar een of meer mensen die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. Blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de website, worden de opmerkingen van de betrokkene ook opgeslagen en gepubliceerd, evenals op de datum van het commentaar en de naam van de gebruiker (pseudoniem) . Bovendien wordt het IP-adres toegewezen aan de internetprovider (ISP). Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derde partijen schendt, of een illegale inhoud plaatst via een gegeven opmerking. De opslag van deze persoonsgegevens is daarom in het belang van de voor de verwerking verantwoordelijke, zodat hij het geval van een inbreuk kan vrijgeven. Deze verzamelde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke overdracht wettelijk vereist is of de verdediging van de gegevensbeheerder dient.
Gravatar
Voor opmerkingen wordt gebruik gemaakt van de Gravatar-service van Automatic. Gravatar matcht uw e-mailadres en plaatst - als u geregistreerd bent - uw avatarafbeelding naast de opmerking. Als u niet bent geregistreerd, wordt er geen afbeelding weergegeven. Opgemerkt moet worden dat alle geregistreerde WordPress-gebruikers automatisch worden geregistreerd bij Gravatar. Details van Gravatar: https://en.gravatar.com
Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens
De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt gegeven getolereerd.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een bewaartermijn is voorgeschreven door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever, dan worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
Rechten van de betrokkene


a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking de bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Toegangsrecht
Elke betrokkene moet het recht hebben om op elk moment toegang te hebben tot de informatie van de Europese wetgever over zijn of haar persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie. Verder verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking;
de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
waar mogelijk, de voorziene periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard, of, indien niet mogelijk, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen;
het bestaan ​​van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
het bestaan ​​van het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron;
het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Verder heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht geïnformeerd te worden over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie
Elke betrokkene moet het recht hebben om de Europese wetgever zonder onnodige vertraging van de verantwoordelijke voor de verwerking te krijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene recht op onvolledige persoonsgegevens, ook door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op wissen (Recht om vergeten te worden)
Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om de persoonsgegevens van het wissen van de toezichthouder te verkrijgen. is van toepassing, zolang de verwerking niet nodig is:

De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig punt (a) van artikel 6, lid 1, van de AVG, of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de wissing van door ons opgeslagen persoonlijke gegevens wenst, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller. Een medewerker van ons zal er onverwijld voor zorgen dat het verzoek tot wissen onmiddellijk wordt ingewilligd.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken waarvan de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken van eventuele links naar, of kopiëren of repliceren van, die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van ons zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

e) Recht op beperking van de verwerking
Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om de verwerkingsbeperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van door ons opgeslagen persoonsgegevens wenst aan te vragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van ons regelt de beperking van de verwerking.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht, om de persoonlijke gegevens te ontvangen betreft hum het allemaal, die aan een controller werd verstrekt, in een gestructureerde, vaak gebruikt en machine leesbare formaten. Hij of zij heeft het recht om deze gegevens naar een andere controller verzenden zonder hinder van de controller waarop de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, zo lang zijn als de verwerking is gebaseerd op toestemming als bedoeld in punt (a) van artikel 6 (1) van het BBP is een punt (a) van artikel 9 (2) van het BBP, hij een contract overeenkomstig punt (b) van artikel 6 (1) van het BBP, en de verwerking wordt uitgevoerd op geautomatiseerde wijze worden uitgevoerd, mits de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag die aan de controller wordt gedragen.

VOORTS om, bij de uitoefening van het gevoel dat het goed is om data portabiliteit op grond van artikel 20 (1) van het BBP, heeft de betrokkene het recht op persoonlijke gegevens die Eorope van de ene controller naar een andere, voor zover technisch mogelijk te doen verlopen en wanneer daarbij niet vrijheden en negatieve invloed hebben op de rechten van anderen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van ons.

g) Recht van bezwaar
Elke betrokkene heeft het recht door de Europese wetgever te worden beschermd met betrekking tot de gronden die betrekking hebben op: ) van Article 6 (1) van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

We kunnen geen aanspraak maken op het recht van bezwaar, tenzij we het recht afdwingen om aanspraak te maken op het recht op een claim, of het tegendeel, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als we persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen wij de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens door ons voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 ) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van ons. Bovendien staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht van bezwaar op geautomatiseerde wijze met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
Elke betrokkene moet recht hebben op een beslissing op basis van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor hem of haar heeft. (1) is niet geschreven volgens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de controller is onderworpen en die ook op (2) van toepassing is (3) is niet gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2), is deze gebaseerd op de betrokkene betrokkenen et droits et droits et des droits des droits des droits et des droits des droits et des droits des droits et des droits et des droits et des droits et des droits de la recherche et des points de la concurrence.

Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van ons.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Elke betrokkene moet op elk moment het recht hebben om de Europese wetgeving te ontvangen om zijn of haar toestemming voor zijn of haar persoonlijke gegevens in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van ons.

Wettelijke basis voor de verwerking
Kunst. 6(1) verlicht. a AVG dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of om een ​​andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6(1) verlicht. c AVG.
In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6(1) verlicht. d AVG.
Ten slotte zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Deze rechtsgrond wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij, behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een legitiem belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47 zin 2 AVG).
De legitieme belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde partij
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG ons legitieme belang is om ons bedrijf uit te voeren ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.
Periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard
De criteria die worden gebruikt om de periode van opslag van persoonlijke gegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, zolang dit niet langer nodig is voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.
Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele vereiste; Vereisten die nodig zijn om een ​​contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens
We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner).

Soms kan het nodig zijn om een ​​contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten.

Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens gegevens.
Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming
Als een verantwoordelijk bedrijf gebruiken we geen automatische besluitvorming of profilering.

Algemene cookies
Cookies van WordPressNaam
Doel
Geldigheid


wordpress_test_cookie
Deze cookie bepaalt of het gebruik van cookies is uitgeschakeld in de browser. Duur van opslag: Tot het einde van de browsersessie (wordt verwijderd bij het afsluiten van uw internetbrowser).
Sessie


PHPSESSID
Deze cookie slaat uw huidige sessie met betrekking tot PHP-applicaties op en zorgt ervoor dat alle functies van deze website op basis van de PHP-programmeertaal volledig worden weergegeven. Duur van opslag: Tot het einde van de browsersessie (wordt verwijderd bij het afsluiten van uw internetbrowser).
Sessie


wordpress_akm_mobile
Deze cookies worden alleen gebruikt voor het beheergedeelte van WordPress.
1 jaar


wordpress_logged_in_akm_mobile
Deze cookies worden alleen gebruikt voor het beheergedeelte van WordPress en zijn niet van toepassing op andere sitebezoekers.
Sessie


wp-instellingen-akm_mobile
Deze cookies worden alleen gebruikt voor het beheergedeelte van WordPress en zijn niet van toepassing op andere sitebezoekers.
Sessie


wp-instellingen-tijd-akm_mobile
Deze cookies worden alleen gebruikt voor het beheergedeelte van WordPress en zijn niet van toepassing op andere sitebezoekers.
Sessie


ab
Wordt gebruikt voor A/B-testen van nieuwe functies.
Sessie


akm_mobiel
slaat op als de bezoeker de mobiele versie van een website wil zien.
1 dagCookies van DSGVO AIO voor WordPress

Naam Doel Geldigheid
dsgvoaio Deze LocalStorage-sleutel / waarde slaat op met welke services de gebruiker heeft ingestemd of niet. variabele
_uniekeuid Deze LocalStorage-sleutel / waarde slaat een gegenereerde ID op zodat de opt-in / opt-out-acties van de gebruiker kunnen worden gedocumenteerd. De ID wordt anoniem opgeslagen. variabele
dsgvoaio_create Deze LocalStorage-sleutel/waarde slaat de tijd op waarop _uniqueuid is gegenereerd. variabele
dsgvoaio_vgwort_disable Deze LocalStorage-sleutel / waarde slaat op of de service VG-woordstandaard is toegestaan ​​​​of niet (instelling van de pagina-operator). variabele
dsgvoaio_ga_disable Deze LocalStorage-sleutel / waarde slaat op of de service Google Analytics Standard is toegestaan ​​​​of niet (inhuren van de site-operator). variabele

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van verschillende diensten van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het gebruik van deze afzonderlijke diensten wordt hieronder in meer detail beschreven.

Ons gebruik van de volgende diensten en de bijbehorende verzameling van persoonlijke gegevens (met name IP-adressen) is over het algemeen gebaseerd op ons legitieme belang bij het analyseren, verbeteren en aantrekkelijk maken van onze website-inhoud, evenals op ons legitieme belang bij het afstemmen van advertenties op uw behoeften (Artikel 6 (1) f AVG).

Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie ook 3.1 “Cookies”). Cookies worden op uw computer opgeslagen en stellen Google in staat te analyseren hoe u deze website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS.

IP-anonimisering

We hebben IP-anonimisering op onze website geactiveerd. Dit betekent dat Google uw IP-adres zal verkorten voordat het naar de VS wordt verzonden, op voorwaarde dat het IP-adres afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. De exploitant van deze website contracteert Google om deze informatie te gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en internet. Het IP-adres dat tijdens het Google Analytics-proces door uw browser wordt verzonden, is niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden bewaard.

Uw recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens

U kunt de opslag van cookies blokkeren door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen; Houd er echter rekening mee dat u in dergelijke gevallen mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout?hl=nl .

Meer informatie over hoe Google Analytics met uw gegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en .

De verwerking van gegevens namens ons

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten voor ons gebruik van Google Analytics en voldoen volledig aan de strikte bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van deze dienst.

Verzameling van demografische gegevens door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie Demografie van Google Analytics. Met deze functie kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van deze site. Deze gegevens worden verzameld uit gepersonaliseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan specifieke personen. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen, of u kunt de algemene verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden door de hierboven beschreven stappen te volgen.

Cookies van Google AnalyticsNaam
Doel
Geldigheid


_ga
Differentiatie van websitebezoekers.
twee uur


_gid
Differentiatie van websitebezoekers.
twee uur


_gat_gtag_UA_
Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te vertragen. Als Google Analytics wordt geleverd via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_.
1 minuut


_dc_gtm_
Wordt gebruikt om het aantal Google Analytics-serververzoeken te controleren.
1 minuut


AMP_TOKEN
Bevat een tokencode die wordt gebruikt om een ​​Client ID uit de AMP Client ID Service uit te lezen. Door deze ID te matchen met die van Google Analytics, kunnen gebruikers worden gematcht bij het schakelen tussen AMP-content en niet-AMP-content.
30 seconden tot 1 jaar


_gat
Wordt gebruikt om het aantal Google Analytics-serververzoeken bij te houden bij gebruik van Google Tag Manager.
1 minuut


_gac_
Bevat informatie met betrekking tot marketingcampagnes van de gebruiker. Deze worden gedeeld met Google AdWords / Google Ads wanneer de Google Ads- en Google Analytics-accounts aan elkaar zijn gekoppeld.
90 dagen


__utma
ID gebruikt om gebruikers en sessies te identificeren.
2 jaar


__utmt
Wordt gebruikt om het aantal Google Analytics-serververzoeken te controleren.
10 minuut


__utmb
Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen nieuwe sessies en bezoeken. Deze cookie wordt geplaatst wanneer de GA.js javascript-bibliotheek wordt geladen en er geen bestaande __utmb-cookie is. De cookie wordt elke keer dat er gegevens naar de Google Analytics-server worden verzonden, bijgewerkt.
30 minuut


__utmc
Alleen gebruikt met oude Urchin-versies van Google Analytics en niet met GA.js. Werd gebruikt om onderscheid te maken tussen nieuwe sessies en bezoeken aan het einde van een sessie.
Sessie


__utmz
Bevat informatie over de verkeersbron of campagne die de gebruiker naar de website heeft geleid. De cookie wordt geplaatst wanneer de GA.js javascript wordt geladen en bijgewerkt wanneer gegevens naar de Google Anaytics-server worden verzonden.
6 maanden


__utmv
Bevat aangepaste informatie die is ingesteld door de webontwikkelaar met behulp van de _setCustomVar-methode in Google Analytics. Deze cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer er nieuwe gegevens naar de Google Analytics-server worden verzonden.
2 jaar


__utmx
Gebruikt om te bepalen of een gebruiker wordt meegenomen in een A/B of Multivariate test.
18 maanden


__utmxx
Wordt gebruikt om te bepalen wanneer de A/B of Multivariate test waaraan de gebruiker deelneemt eindigt.
18 maanden


AfrikaansArabicBulgarianChinese (Traditional)CroatianCzechDutchEnglishFrenchGermanGreekHebrewHungarianIndonesianItalianJapaneseKoreanPolishRussianSerbianSpanishSwedishThaiVietnamese
Scroll naar boven