Polityka prywatności
Stan na: 16.04.2024

Bardzo się cieszymy, że okazali Państwo zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla naszego zarządzania. Korzystanie z naszych stron internetowych jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, powinno być zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych dotyczy nas. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych o przysługujących im prawach.

Jako administrator wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisje danych przez Internet mogą co do zasady mieć luki w zabezpieczeniach, więc absolutna ochrona może nie być zagwarantowana. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe za pośrednictwem alternatywnych środków, np. telefonicznie.
Definicje
Oświadczenie o ochronie danych nam opiera się na terminach stosowanych przez prawodawcę europejskiego do przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używaną terminologię.

W niniejszej deklaracji o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:


a) Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, tożsamość genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

b) Podmiot danych
Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie
Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji , zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja lub ruchy.

f) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie
Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

h) Procesor
Procesor to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca
Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednak organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie zgodnie z celami przetwarzania.

j) Osoba trzecia
Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda
Zgoda osoby, której dane dotyczą, to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych .

Nazwa i adres kontrolera
Kontroler do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), inne przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz inne przepisy dotyczące ochrony danych to:

Kite'n Sail

Willi

231 Rez. Majorka, działka nr 2 - Parc de la Baie Orientale

97150 św

Gwadelupa

+ 4917662211632

E-mail: 


Cookies / SessionStorage / LocalStorage
Nasze strony internetowe używają plików cookie, localstorage i sessionstorage. Ma to na celu uczynienie naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Pamięć lokalna i przechowywanie sesji to technologia używana przez przeglądarkę do przechowywania danych na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Możesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie, localstorage i sessionstorage, ustawiając je w swojej przeglądarce.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Może być używany jako przeglądarka internetowa lub jako przeglądarka internetowa. Umożliwia to przeglądanie stron internetowych i serwerów w celu odróżnienia poszczególnych przeglądarek od danych. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przy użyciu unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie możemy zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak wcześniej wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej witryny. Celem tego artykułu jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny. Witryna korzysta z pliku cookie, który jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą używanej przeglądarki internetowej i może na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. To najpopularniejsze przeglądarki internetowe. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni użyteczne.
Zbieranie ogólnych danych i informacji
Nasza strona internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być (1) typy i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej witryny (tzw. odnośniki), (4) subskrypcja -strony internetowe, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępu, oraz (8) wszelkie inne podobne dane oraz informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej żywotności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) dostarczać organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego analizujemy statystycznie anonimowo gromadzone dane i informacje w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.
Rejestracja na naszej stronie
Podmiot danych ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej kontrolera ze wskazaniem danych osobowych. To, które dane osobowe są przesyłane do kontrolera, określa odpowiednia maska ​​wejściowa użyta do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez użytkownika są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez kontrolera. Administrator może wnioskować o przeniesienie do jednego lub więcej procesorów (np. Usługi paczkowej), które również wykorzystują dane osobowe do celów wewnętrznych, które można przypisać kontrolerowi.

Rejestrując się na stronie internetowej, używany jest adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP). Jest to jedyny sposób zapobiegania niewłaściwemu wykorzystywaniu naszych usług oraz, w razie konieczności, umożliwienia dochodzenia w sprawie popełnionych przestępstw. O ile przechowywanie tych danych jest konieczne do zabezpieczenia kontrolera. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych lub jeśli przekazanie służy celowi ścigania karnego.

Rejestracja podmiotu danych, przy dobrowolnym podaniu danych osobowych, ma na celu umożliwienie administratorowi dostarczania treści lub usług podmiotu danych. Zarejestrowane osoby mogą zmienić dane osobowe określone w dowolnym czasie,

Administrator danych będzie przechowywany w temacie danych tak szybko, jak to możliwe. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie podmiotu danych, o ile nie ma ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania. Cały personel kontrolera jest dostępny w tym zakresie jako osoba kontaktowa.
Możliwość kontaktu przez stronę internetową
Serwis zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Nie ma przekazywania tych danych osobowych stronom trzecim.
Komentarze funkcjonują w blogu na stronie internetowej
Oferujemy użytkownikom możliwość pozostawienia indywidualnych komentarzy do poszczególnych wpisów na blogu na blogu, który znajduje się na stronie internetowej administratora. Blog to ogólnodostępny portal internetowy, za pośrednictwem którego jedna lub więcej osób zwanych blogerami lub blogerami internetowymi może publikować artykuły lub zapisywać myśli w tak zwanych blogpostach. Wpisy na blogu mogą być zwykle komentowane przez osoby trzecie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą pozostawia komentarz na stronie internetowej, uwagi zgłoszone przez osobę, której dane dotyczą, są również przechowywane i publikowane, a także w dniu komentarza i użytkownika (pseudonim) , Ponadto adres IP jest przypisany do dostawcy usług internetowych (ISP). To przechowywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy osoba, której dotyczą dane, narusza prawa osób trzecich lub publikuje nielegalne treści za pośrednictwem danego komentarza. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem w interesie administratora danych, tak aby mógł on unieważnić przypadek naruszenia. Zebrane dane osobowe nie zostaną przekazane stronom trzecim, chyba że takie przeniesienie jest wymagane przez prawo lub służy obronie administratora danych.
Grawatar
W przypadku komentarzy używana jest usługa Gravatar firmy Automatic. Gravatar pasuje do Twojego adresu e-mail i odwzorowuje - jeśli jesteś zarejestrowany - Twój awatar obok komentarza. Jeśli nie jesteś zarejestrowany, żaden obraz nie zostanie wyświetlony. Należy zauważyć, że wszyscy zarejestrowani użytkownicy WordPress są automatycznie rejestrowani w Gravatar. Szczegóły Gravatara: https://en.gravatar.com
Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych
Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres wymagany do osiągnięcia celu przechowywania, lub tak dalece, jak to przyznaje prawodawca europejski lub inni prawodawcy tolerowane.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeśli europejski prawodawca lub inny właściwy ustawodawca okres przechowywania zaleca, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.
Prawa osoby, której dane dotyczą


a) Prawo potwierdzenia
Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

b) Prawo dostępu
Każda osoba, której dotyczą dane, powinna mieć prawo dostępu do informacji ustawodawcy europejskiego o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym czasie oraz kopii tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia przyznają podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

cele przetwarzania;
kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
istnienie prawa żądania od administratora sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
istnienie prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego;
jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zastosowanej logice, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takie przetwarzanie dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku podmiot danych ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przeniesieniem.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania
Każdy podmiot danych powinien mieć prawo do niezwłocznego uzyskania od administratora prawa europejskiego prawodawcy. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, podmiot danych ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie oświadczenia uzupełniającego.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo do otrzymania od europejskiego prawodawcy danych osobowych dotyczących usunięcia osoby nadzorującej. ma zastosowanie, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
Osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i gdy nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.
Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli ma zastosowanie jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Nasz pracownik niezwłocznie zapewni niezwłoczne wykonanie żądania usunięcia.

W przypadku gdy administrator upublicznił dane osobowe i jest zobowiązany na podstawie art. 17 ust. 1 do ich usunięcia, uwzględniając dostępną technologię i koszt realizacji, podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, aby poinformować inne osoby administratorom przetwarzającym dane osobowe, aby osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia przez tych administratorów wszelkich linków, kopii lub replik tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. W indywidualnych przypadkach nasi pracownicy zorganizują niezbędne środki.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każdy podmiot danych ma prawo uzyskać od europejskiego prawodawcy informacje o ograniczeniu przetwarzania danych przez kontrolera, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw po stronie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania przechowywanych przez nas danych osobowych, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Nasz pracownik zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych
Każdy podmiot danych powinien mieć prawo do ochrony przez prawodawcę europejskiego w celu uzyskania danych osobowych, On lub ona ma prawo do przekazywania tych danych do innego kontrolera bez przeszkód ze sterownika do którego dane osobowe zostały przewidziane, o ile przetwarzanie danych na podstawie zgody na mocy punktu (a) artykułu 6 (1) z PKB jest jednym punktem (a) artykułu 9 (2) PKB jest on na podstawie umowy, zgodnie z punktem (b) artykułu 6 (1) z PKB, a przetwarzanie jest przeprowadzane w sposób zautomatyzowany, o ile Zadanie polega na wykonaniu zadania w kontrolowany sposób.

Furthermor aby przy wykonywaniu uczucie to jest w porządku do przenoszenia danych na podstawie art 20 (1) PKB jest osoba, której dane mają prawo do tego, dane osobowe przekazane Eorope z jednego sterownika do drugiego, gdzie jest to technicznie wykonalne i robiąc tak nie negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

Aby dochodzić prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym naszym pracownikiem.

g) Prawo do sprzeciwu
Każdy podmiot danych ma prawo być chroniony przez prawodawcę europejskiego w odniesieniu do przyczyn, których dotyczy, ) art. 6 (1) RBP. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

Nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas dotyczących jej danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. ) RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym naszym pracownikiem. Ponadto osoba, której dane dotyczą, może w ramach korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany przy użyciu specyfikacji technicznych.

h) Zautomatyzowanego podejmowania indywidualnych decyzji, w tym profilowania
Każdy podmiot danych powinien mieć prawo do podjęcia decyzji na podstawie decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywiera na niego skutki prawne. (1) nie jest autorem prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega kontroler, a który również stanowi (2) (3) nie jest oparty na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, zastosujemy odpowiednie środki w celu zabezpieczenia prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, a przynajmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym naszym pracownikiem.

i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych
Każda osoba, której dotyczą dane, powinna mieć prawo do otrzymania europejskiego prawodawstwa w celu wycofania swojej zgody na swoje dane osobowe w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym naszym pracownikiem.

Podstawa prawna przetwarzania
Sztuka. 6 ust. 1 lit. RODO stanowi podstawę prawną operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi, przetwarzanie jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, na mocy którego wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie opierałoby się na art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
Wreszcie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z ww. lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał, że można założyć prawnie uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).
Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.
Okres przez jaki dane osobowe będą przechowywane
Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie jest już konieczne do wypełnienia umowy lub rozpoczęcia umowy.
Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; Wymóg niezbędny do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; o ewentualnych konsekwencjach niepodania tych danych
Wyjaśnimy, że udostępnianie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. Informacje o partnerze kontraktowym).

Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że podmiot danych udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Podmiot danych jest na przykład zobowiązany do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nim umowę. Brak dostarczenia danych osobowych spowodowałby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogła zostać zawarta.

Przed przekazaniem danych osobowych podmiotowi danych podmiot danych musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia podmiotowi danych, czy udostępnianie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i konsekwencji nieprzekazywania danych osobowych dane.
Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji
Jako odpowiedzialna firma nie używamy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Ogólne pliki cookie
Pliki cookie z WordPressaNazwa
Zamiar
Ważność


wordpress_test_cookie
Ten plik cookie określa, czy korzystanie z plików cookie zostało wyłączone w przeglądarce. Czas przechowywania: do zakończenia sesji przeglądarki (zostanie usunięty po zamknięciu przeglądarki internetowej).
Sesja


PHPSESSID
Ten plik cookie przechowuje Twoją bieżącą sesję w odniesieniu do aplikacji PHP, zapewniając pełne wyświetlenie wszystkich funkcji tej witryny opartej na języku programowania PHP. Czas przechowywania: do zakończenia sesji przeglądarki (zostanie usunięty po zamknięciu przeglądarki internetowej).
Sesja


wordpress_akm_mobile
Te pliki cookie są używane tylko w obszarze administracyjnym programu WordPress.
1 rok


wordpress_logged_in_akm_mobile
Te pliki cookie są używane tylko w obszarze administracyjnym WordPress i nie mają zastosowania do innych odwiedzających witrynę.
Sesja


wp-settings-akm_mobile
Te pliki cookie są używane tylko w obszarze administracyjnym WordPress i nie mają zastosowania do innych odwiedzających witrynę.
Sesja


wp-settings-time-akm_mobile
Te pliki cookie są używane tylko w obszarze administracyjnym WordPress i nie mają zastosowania do innych odwiedzających witrynę.
Sesja


Ab
Służy do testów A/B nowych funkcji.
Sesja


akm_mobile
zapisuje, jeśli odwiedzający chce zobaczyć mobilną wersję strony.
1 dzieńPliki cookie od DSGVO AIO dla WordPress

Imię Cel Ważność
dsgvoaio Ten klucz/wartość LocalStorage przechowuje informacje o usługach, na które użytkownik wyraził zgodę lub nie. zmienna
_unikalny Ten klucz/wartość LocalStorage przechowuje wygenerowany identyfikator, dzięki czemu możliwe jest udokumentowanie działań użytkownika związanych z włączeniem/rezygnacją. Identyfikator jest przechowywany anonimowo. zmienna
dsgvoaio_create Ten klucz/wartość LocalStorage przechowuje czas wygenerowania _uniqueuid. zmienna
dsgvoaio_vgwort_disable Ten klucz / wartość LocalStorage przechowuje, czy standard słowa VG usługi jest dozwolony, czy nie (ustawienie operatora strony). zmienna
dsgvoaio_ga_disable Ten klucz/wartość LocalStorage przechowuje informacje o tym, czy usługa Google Analytics Standard jest dozwolona, ​​czy nie (Zatrudnianie operatora witryny). zmienna

Google Analytics
Ta strona korzysta z różnych usług świadczonych przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Korzystanie z tych poszczególnych usług zostało szczegółowo opisane poniżej.

Korzystanie przez nas z poniższych usług i związane z nimi gromadzenie danych osobowych (w szczególności adresów IP) jest zasadniczo oparte na naszym uzasadnionym interesie w analizie, ulepszaniu i uatrakcyjnianiu zawartości naszej strony internetowej, a także na naszym uzasadnionym interesie w dopasowaniu reklam do Państwa potrzeby (art. 6 ust. 1 f RODO).

Google Analytics używa plików cookie (patrz również 3.1 „Cookies”). Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają Google analizowanie sposobu korzystania z tej witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane i przechowywane na serwerze Google w USA.

anonimizacja adresu IP

Na naszej stronie aktywowaliśmy anonimizację IP. Oznacza to, że Google skróci Twój adres IP przed przesłaniem go do USA, o ile adres IP pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Operator tej witryny zleca Google wykorzystanie tych informacji do oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przesłany z Twojej przeglądarki podczas procesu Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Twoje prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia Twoich danych

Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, odpowiednio dostosowując ustawienia swojej przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w takich przypadkach możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie danych generowanych przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z witryny (w tym adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout?hl=pl .

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z Twoimi danymi, można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en .

Przetwarzanie danych w naszym imieniu

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych w celu korzystania z Google Analytics i podczas korzystania z tej usługi w pełni przestrzegamy surowych przepisów niemieckich organów ochrony danych.

Zbieranie danych demograficznych przez Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji demograficznej udostępnianej przez Google Analytics. Ta funkcja umożliwia tworzenie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających tę witrynę. Dane te są gromadzone na podstawie spersonalizowanych reklam Google, a także danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do żadnej konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, dostosowując ustawienia reklam na swoim koncie Google lub możesz zabronić ogólnego gromadzenia danych przez Google Analytics, wykonując czynności opisane powyżej.

Pliki cookie z Google AnalyticsNazwa
Zamiar
Ważność


_ga
Zróżnicowanie odwiedzających witrynę.
2 godziny


_kołowacizna
Zróżnicowanie odwiedzających witrynę.
24 godziny


_gat_gtag_UA_
Służy do ograniczania szybkości żądań. Jeśli usługa Google Analytics jest dostarczana za pośrednictwem Menedżera tagów Google, ten plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_ .
1 minuty


_dc_gtm_
Służy do monitorowania liczby żądań serwera Google Analytics.
1 minuty


AMP_TOKEN
Zawiera kod tokena, który służy do odczytywania identyfikatora klienta z usługi identyfikatora klienta AMP. Dopasowując ten identyfikator do identyfikatora Google Analytics, użytkownicy mogą być dopasowywani podczas przełączania między treściami AMP i treściami innymi niż AMP.
30 sekund do 1 roku


_gat
Służy do monitorowania liczby żądań serwera Google Analytics podczas korzystania z Menedżera tagów Google.
1 minuta


_gac_
Zawiera informacje związane z akcjami marketingowymi użytkownika. Są one udostępniane Google AdWords / Google Ads, gdy konta Google Ads i Google Analytics są ze sobą połączone.
90 dni


__utma
Identyfikator używany do identyfikacji użytkowników i sesji.
2 lata


__utm
Służy do monitorowania liczby żądań serwera Google Analytics.
10 minuty


__utmb
Służy do rozróżniania nowych sesji i wizyt. Ten plik cookie jest ustawiany, gdy ładowana jest biblioteka javascript GA.js i nie ma istniejącego pliku cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane na serwer Google Analytics.
30 minuty


__utmc
Używane tylko ze starymi wersjami Urchin Google Analytics, a nie z GA.js. Służyła do rozróżniania nowych sesji i wizyt na koniec sesji.
Sesja


__utmz
Zawiera informacje o źródle ruchu lub kampanii, która skierowała użytkownika na stronę. Plik cookie jest ustawiany podczas ładowania javascript GA.js i aktualizowany, gdy dane są przesyłane do serwera Google Anaytics.
6 miesięcy


__utmv
Zawiera niestandardowe informacje ustawione przez webdevelopera za pomocą metody _setCustomVar w Google Analytics. Ten plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy nowe dane są wysyłane na serwer Google Analytics.
2 lata


__utmx
Służy do określenia, czy użytkownik jest uwzględniony w teście A/B lub teście wielowymiarowym.
18 miesięcy


__utmxx
Służy do określenia, kiedy kończy się test A/B lub test wielowymiarowy, w którym użytkownik uczestniczy.
18 miesięcy


Przewiń do góry