Integritetspolicy
Från och med: 29.02.2024

Vi är mycket glada över att du har visat intresse för vårt företag. Dataskydd är av särskilt hög prioritet för förvaltningen av oss. Användningen av våra internetsidor är möjlig utan indikation på personuppgifter; men om en registrerad vill använda särskilda företagstjänster via vår webbplats kan behandling av personuppgifter bli nödvändig. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon lagstadgad grund för sådan behandling inhämtar vi i allmänhet samtycke från den registrerade.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad, ska alltid vara i linje med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelserna gäller för oss. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informeras registrerade, genom denna dataskyddsförklaring, om de rättigheter som de har rätt till.

Som personuppgiftsansvarig har vi implementerat ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest fullständiga skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock i princip ha säkerhetsluckor, så absolut skydd kanske inte garanteras. Av denna anledning är det varje registrerad fritt att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, t.ex. via telefon.
Definitioner
Dataskyddsförklaringen oss är baserad på de termer som används av den europeiska lagstiftaren för antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration bör vara läsbar och begriplig för allmänheten, såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi först förklara den terminologi som används.

I den här dataskyddsdeklarationen använder vi bland annat följande termer:


a) Personuppgifter
Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("den registrerade"). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, den fysiska personens genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

b) Registrerad
Den registrerade är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för behandlingen.

c) Bearbetning
Behandling är varje operation eller uppsättning av operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det är automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

d) Begränsning av behandlingen
Begränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa behandlingen av dem i framtiden.

e) Profilering
Med profilering avses varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens prestation i arbetet, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser , intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

f) Pseudonymisering
Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte hänförs till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

g) Registeransvarig eller registeransvarig ansvarig för behandlingen
Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsansvarig som är ansvarig för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, myndighet eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; Om ändamålen och medlen för sådan behandling bestäms av unionslagstiftning eller medlemsstatslagstiftning, kan den registeransvarige eller de specifika kriterierna för dess nominering fastställas i unions- eller medlemsstatslagstiftningen.

h) Processor
Behandlare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

i) Mottagare
Mottagare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ, till vilken personuppgifterna lämnas ut, oavsett om det är tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en viss undersökning i enlighet med unions- eller medlemsstatslagstiftningen ska dock inte betraktas som mottagare. Behandlingen av dessa uppgifter av dessa offentliga myndigheter ska ske i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddsregler i enlighet med syftena med behandlingen.

j) Tredje part
Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, myndighet eller organ annan än den registrerade, personuppgiftsansvarig, registerföraren och personer som under direkt bemyndigande av den personuppgiftsansvarige eller registerföraren är behöriga att behandla personuppgifter.

k) Samtycke
Samtycke från den registrerade är varje fritt given, specifik, informerad och otvetydig indikation på den registrerades önskemål genom vilken han eller hon, genom ett uttalande eller genom en tydlig bekräftande handling, godkänner behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne .

Kontrollantens namn och adress
Controller i den allmänna databeskrivningsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser som rör dataskydd är:

Kite'n Sail

Willi

231 Res. Mallorca, tomt #2 - Parc de la Baie Orientale

97150 St Martin

guadeloupe

+4917662211632

E-post: 


Cookies / SessionStorage / LocalStorage
Våra webbsidor använder cookies, lokal lagring och sessionslagring. Detta för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Lokal lagring och sessionslagring är en teknik som används av din webbläsare för att lagra data på din dator eller mobila enhet. Cookies är textfiler som lagras i ett datorsystem via en webbläsare. Du kan förhindra användningen av cookies, lokallagring och sessionslagring genom att ställa in dem i din webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den kan användas som en webbläsare eller som en webbläsare. Detta gör att du kan bläddra på webbplatser och servrar för att skilja de enskilda webbläsarna från datorna. En viss webbläsare kan identifieras och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID.

Genom att använda cookies kan vi ge användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan information och erbjudanden på vår webbplats optimeras med tanke på användaren. Cookies tillåter oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användarna att använda vår webbplats. Webbplatsanvändaren som använder kakor, t.ex. behöver inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen öppnas, eftersom detta tas över av webbplatsen och kakan lagras således på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan i en kundvagn i en onlinebutik. Onlinebutiken kommer ihåg artiklarna som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in via vår webbplats med hjälp av den använda webbläsaren och kan permanent neka inställningen av cookies. Vidare kan redan angivna cookies raderas när som helst via webbläsare eller andra program. Det här är de mest populära webbläsarna. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan inte alla funktioner på vår webbplats vara helt användbara.
Insamling av allmän data och information
Webbplatsen för oss samlar in en rad allmänna uppgifter och information när en registrerad eller ett automatiserat system ringer upp webbplatsen. Dessa allmänna data och information lagras i serverloggfilerna. Insamlade kan vara (1) webbläsartyperna och versionerna som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (s.k. referenser), (4) sub -webbplatser, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet, och (8) andra liknande data och information som kan komma att användas vid attacker mot våra IT-system.

När vi använder dessa allmänna uppgifter och information drar vi inga slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats såväl som dess reklam, (3) säkerställa långsiktig livskraft för våra IT-system och webbplatsteknik , och (4) förse brottsbekämpande myndigheter med den information som är nödvändig för åtal i händelse av en cyberattack. Därför analyserar vi anonymt insamlad data och information statistiskt, i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten för vårt företag, och för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. Serverloggfilernas anonyma data lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.
Anmälan på vår hemsida
Den registrerade har möjlighet att registrera sig på regulatorns webbplats med angivande av personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till regulatorn bestäms av respektive ingångsmask som används för registreringen. De personuppgifter som användaren uppger samlas in och lagras uteslutande för internt bruk av regulatorn. Regulatorn kan begära överföring till en eller flera processorer (t.ex. en pakettjänst) som också använder personuppgifter för ett internt ändamål som kan hänföras till kontrollenheten.

Genom att registrera på webbplatsen används den IP-adress som tilldelats av Internetleverantören (ISP). Detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster, och om det behövs, för att göra det möjligt att undersöka begåda brott. I så fall är lagringen av dessa data nödvändig för att säkra kontrollenheten. Dessa uppgifter överförs inte till tredje part om det inte finns lagstadgad skyldighet att vidarebefordra uppgifterna, eller om överföringen tjänar syftet med straffrättsligt åtal.

Registreringen av den registrerade, med frivillig uppgift om personuppgifter, syftar till att göra det möjligt för regulatorn att tillhandahålla det registrerade innehållet eller tjänsterna. Registrerade personer kan ändra de angivna personuppgifterna när som helst,

Den registeransvarige ska när som helst lämna information på begäran till varje registrerad om vilka personuppgifter som lagras om den registrerade. Dessutom ska den registeransvarige korrigera eller radera personuppgifter på begäran eller indikation av den registrerade, i den mån det inte finns lagstadgade lagringsskyldigheter. Hela den registeransvariges anställda är tillgängliga för den registrerade i detta avseende som kontaktpersoner.
Kontaktmöjlighet via hemsidan
Webbplatsen innehåller information som möjliggör en snabb elektronisk kontakt med vårt företag, samt direkt kommunikation med oss, vilket även inkluderar en allmän adress till den så kallade elektroniska posten (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den personuppgiftsansvarige via e-post eller via ett kontaktformulär, lagras de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs på frivillig basis av en registrerad till den personuppgiftsansvarige lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Det sker ingen överföring av dessa personuppgifter till tredje part.
Kommentarsfunktion i bloggen på hemsidan
Vi erbjuder användare möjligheten att lämna individuella kommentarer på enskilda bloggbidrag på en blogg, som finns på den registeransvariges webbplats. En blogg är en webbaserad, offentligt tillgänglig portal, genom vilken en eller flera personer som kallas bloggare eller webbloggare kan lägga upp artiklar eller skriva ner tankar i så kallade blogginlägg. Blogginlägg kan vanligtvis kommenteras av tredje part.

Om en registrerad lämnar en kommentar på bloggen som publiceras på denna webbplats, lagras och publiceras även kommentarerna från den registrerade, samt information om datum för kommentaren och om användarens (pseudonym) valt av den registrerade. . Dessutom loggas IP-adressen som tilldelats av Internetleverantören (ISP) till den registrerade. Denna lagring av IP-adressen sker av säkerhetsskäl, och i fall den registrerade bryter mot tredje parts rättigheter, eller postar olagligt innehåll genom en given kommentar. Lagringen av dessa personuppgifter ligger därför i den personuppgiftsansvariges eget intresse, så att denne kan frikänna i händelse av en intrång. Dessa insamlade personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part, såvida inte en sådan överföring krävs enligt lag eller tjänar syftet att försvara den personuppgiftsansvarige.
Gravatar
För kommentarer används tjänsten Gravatar från Automatic. Gravatar matchar din e-postadress och kartor - om du är registrerad - din avatarbild bredvid kommentaren. Om du inte är registrerad kommer ingen bild att visas. Det bör noteras att alla registrerade WordPress-användare automatiskt registreras hos Gravatar. Detaljer om Gravatar: https://en.gravatar.com
Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter
Den registeransvarige ska behandla och lagra personuppgifter hos den registrerade endast under den period som krävs för att uppnå syftet med lagringen eller, i den mån det ges av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare tolereras.

Om lagringsformen inte är tillämplig, eller om en lagringsperiod föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller en annan behörig lagstiftare, blir personuppgifter rutinmässigt blockerade eller raderade i enlighet med lagkraven.
Den registrerades rättigheter


a) Rätt till bekräftelse
Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att få en bekräftelse från den registeransvarige om huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas eller inte. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han eller hon när som helst kontakta valfri anställd hos den registeransvarige.

b) Rätt till tillträde
Varje registrerad ska ha rätt att få tillgång till den europeiska lagstiftarens uppgifter om hans eller hennes personuppgifter som lagras när som helst och en kopia av denna information. Vidare ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande uppgifter:

ändamålen med behandlingen;
kategorierna av berörda personuppgifter;
mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;
om möjligt, den planerade perioden under vilken personuppgifterna kommer att lagras, eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
förekomsten av rätten att begära av den registeransvarige rättelse eller radering av personuppgifter, eller begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade, eller att invända mot sådan behandling;
förekomsten av rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;
Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om deras källa;
förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som avses i artikel 22 och 1 i GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om logiken som är involverad, samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade.

Vidare ska den registrerade ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredje land eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade ha rätt att informeras om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.

Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till åtkomst kan han eller hon när som helst kontakta vilken anställd hos den registeransvarige.

c) Rätt till rättelse
Varje registrerad bör ha rätt att få den europeiska lagstiftaren från kontrollanten utan onödigt dröjsmål. Med hänsyn till syftet med behandlingen ska den registrerade ha rätt att ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande.

Om en registrerad vill utöva denna rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta valfri anställd hos den registeransvarige.

d) Rätt till radering (Rätt att bli glömd)
Varje registrerad person har rätt att få från den europeiska lagstiftaren för att få personuppgifter om uttagning av handledaren. gäller så länge behandlingen inte är nödvändig:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
Den registrerade återkallar det samtycke som behandlingen grundar sig på enligt artikel 6 a) i GDPR eller artikel 1 a) i GDPR, och om det inte finns någon annan rättslig grund. för bearbetningen.
Den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21 i GDPR och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller så invänder den registrerade mot behandlingen enligt artikel 1 i GDPR.
Personuppgifterna har behandlats olagligt.
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet i unions- eller medlemsstatslagstiftningen som den registeransvarige lyder under.
Personuppgifterna har samlats in i samband med utbudet av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8 i GDPR.

Om något av de ovannämnda skälen gäller, och en registrerad vill begära radering av personuppgifter som lagrats av oss, kan han eller hon när som helst kontakta valfri anställd hos den registeransvarige. En anställd hos oss ska omedelbart se till att begäran om radering efterlevs omedelbart.

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifter och är skyldig enligt artikel 17 att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra registeransvariga som behandlar de personuppgifter som den registrerade har begärt radering av sådana registeransvariga av eventuella länkar till, eller kopiering eller replikering av, dessa personuppgifter, i den mån behandling inte krävs. En anställd hos oss kommer att ordna nödvändiga åtgärder i enskilda fall.

e) Rätt till begränsning av behandlingen
Varje registrerad person har rätt att få från den europeiska lagstiftaren att få kontrollen av kontrollen av bearbetningen, där något av följande gäller:

Personuppgifternas riktighet ifrågasätts av den registrerade, under en period som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär istället begränsning av användningen av dem.
Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens syften, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Den registrerade har invänt mot behandling enligt artikel 21 i GDPR i avvaktan på verifieringen av om den registeransvariges legitima skäl åsidosätter den registrerades.

Om något av ovannämnda villkor är uppfyllt, och en registrerad vill begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som lagras av oss, kan han eller hon när som helst kontakta vilken anställd hos den personuppgiftsansvarige. Den anställde hos oss kommer att ordna begränsningen av behandlingen.

f) Rätt till dataportabilitet
Varje registrerad bör ha rätt att skyddas av den europeiska lagstiftaren, för att få personuppgifter, Han eller hon ska ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan styrenhet utan hinder från styrenheten till vilken personuppgifterna har lämnats, så länge behandlingen bygger på samtycke i enlighet med punkt (a) artikel 6 (1) av BNP är en punkt (a) artikel 9 (2) av BNP, han är på ett kontrakt i enlighet med punkt (b) artikel 6 (1) av BNP, och behandlingen genomförs på automatisk väg, så länge Uppgiften är att utföra uppgiften på ett kontrollerat sätt.

Furthermor till är att utöva känsla det okej att uppgifter portabilitet i enlighet med artikel 20 (1) av BNP ska den registrerade ha rätt att få personuppgifter som överförs Eorope från en styrenhet till en annan, om det är tekniskt möjligt och när detta inte negativt påverka andras rättigheter och friheter.

För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta vilken anställd hos oss.

g) Rätt att invända
Varje registrerad person har rätt att skyddas av den europeiska lagstiftaren, med hänsyn till de skäl som berörs av, ) i artikel 6 (1) i GDPR. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser.

Vi kommer inte längre att behandla personuppgifterna i händelse av invändning, såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om vi ​​behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om den registrerade invänder mot oss mot behandlingen för direktmarknadsföringsändamål kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Dessutom har den registrerade rätt att, på grunder som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne av oss för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89. ) i GDPR, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av hänsyn till allmänintresset.

För att utöva rätten att göra invändningar kan den registrerade kontakta vilken som helst anställd hos oss. Dessutom står den registrerade fritt att inom ramen för användningen av informationssamhällets tjänster, och trots direktiv 2002/58/EG, använda sin rätt att göra invändningar på automatiserade sätt med hjälp av tekniska specifikationer.

h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering
Varje registrerad ska ha rätt från den europeiska lagstiftaren att inte vara föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar för honom eller henne, eller på liknande sätt väsentligt påverkar honom eller henne, så länge beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en registeransvarig, eller (2) är inte auktoriserad enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen som den registeransvarige är föremål för och som också ned lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, eller (3) bygger inte på den registrerades uttryckliga medgivande.

Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) det är baserat på den registrerades uttryckliga samtycke, ska vi vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, åtminstone rätten att få mänskligt ingripande från den personuppgiftsansvariges sida, att uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

Om den registrerade vill utöva rättigheterna avseende automatiserat individuellt beslutsfattande kan han eller hon när som helst kontakta vilken anställd hos oss.

i) Rätt att återkalla samtycke till dataskydd
Varje registrerad person bör ha rätt att få den europeiska lagstiftningen att när som helst dra tillbaka hans eller hennes samtycke till hans eller hennes personuppgifter.

Om den registrerade vill utöva rätten att återkalla samtycket kan han eller hon när som helst kontakta vilken anställd hos oss.

Rättslig grund för behandlingen
Konst. 6(1) lit. en GDPR fungerar som den rättsliga grunden för behandlingsverksamheter för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, vilket till exempel är fallet när behandlingar är nödvändiga för leverans av varor eller för att tillhandahålla någon annan tjänst, är behandlingen grundas på artikel 6 lit. b GDPR. Detsamma gäller sådana bearbetningsverksamheter som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtalsslutande, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Är vårt företag föremål för en rättslig skyldighet genom vilken behandling av personuppgifter krävs, såsom för fullgörande av skatteförpliktelser, baseras behandlingen på art. 1(6) lit. c GDPR.
I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information skulle behöva lämnas vidare till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på art. 6(1) lit. d GDPR.
Slutligen skulle bearbetningen kunna baseras på artikel 6 lit. f GDPR. Denna rättsliga grund används för behandlingar som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna, om behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av vårt företag eller av en tredje part, utom där sådana intressen åsidosätts av intressena. eller grundläggande rättigheter och friheter för den registrerade som kräver skydd av personuppgifter. Sådana behandlingar är särskilt tillåtna eftersom de har nämnts specifikt av den europeiska lagstiftaren. Han ansåg att ett berättigat intresse kunde antas om den registrerade är klient till den registeransvarige (skäl 1, mening 47 GDPR).
De legitima intressen som eftersträvas av den registeransvarige eller av en tredje part
Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6 lit. f GDPR är vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet till förmån för alla våra anställdas och aktieägares välbefinnande.
Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras
Kriterierna för att bestämma lagringsperioden för personuppgifter är den lagstadgade lagringsperioden. Efter utgången av denna period raderas motsvarande data rutinmässigt, så länge det inte längre är nödvändigt för att kontraktet fullgörs eller kontraktet inleds.
Tillhandahållande av personuppgifter som lagstadgade eller avtalsenliga krav; Krav som krävs för att ingå ett avtal; Skyldighet för den registrerade att tillhandahålla personuppgifterna; möjliga konsekvenser av underlåtenhet att tillhandahålla sådana uppgifter
Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis är lagkrav (t.ex. skatteregler) eller också kan vara ett resultat av avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartner).

Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal som den registrerade förser oss med personuppgifter, som i efterhand måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter när vårt företag tecknar avtal med honom eller henne. Underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifterna skulle få till följd att avtalet med den registrerade inte kunde ingås.

Innan personuppgifter lämnas av den registrerade måste den registrerade kontakta någon anställd. Den anställde klargör för den registrerade om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för ingående av avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och konsekvenserna av att inte tillhandahålla personuppgifterna. data.
Förekomsten av automatiserat beslutsfattande
Som ansvarigt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Allmänna cookies
Cookies från WordPressnamn
Ändamål
Giltighet


wordpress_test_cookie
Denna cookie avgör om användningen av cookies har inaktiverats i webbläsaren. Lagringstid: Till slutet av webbläsarsessionen (kommer att raderas när du stänger din webbläsare).
Session


PHPSESSID
Denna cookie lagrar din nuvarande session med avseende på PHP-applikationer, vilket säkerställer att alla funktioner på denna webbplats baserade på PHP-programmeringsspråket visas fullt ut. Lagringstid: Till slutet av webbläsarsessionen (kommer att raderas när du stänger din webbläsare).
Session


wordpress_akm_mobile
Dessa cookies används endast för administrationsområdet för WordPress.
1 år


wordpress_logged_in_akm_mobile
Dessa cookies används endast för administrationsområdet för WordPress och gäller inte för andra webbplatsbesökare.
Session


wp-settings-akm_mobile
Dessa cookies används endast för administrationsområdet för WordPress och gäller inte för andra webbplatsbesökare.
Session


wp-settings-time-akm_mobile
Dessa cookies används endast för administrationsområdet för WordPress och gäller inte för andra webbplatsbesökare.
Session


ab
Används för A/B-testning av nya funktioner.
Session


akm_mobile
sparar om besökaren vill se mobilversionen av en webbplats.
1 dagCookies från DSGVO AIO för WordPress

Företag Syfte Giltighet
dsgvoaio Denna LocalStorage-nyckel/värde lagrar vilka tjänster användaren har accepterat eller inte. variabel
_unik Denna LocalStorage-nyckel/värde lagrar ett genererat ID så att användarens opt-in/opt-out-åtgärder kan dokumenteras. ID lagras anonymt. variabel
dsgvoaio_create Denna LocalStorage-nyckel/värde lagrar tiden när _uniqueuid genererades. variabel
dsgvoaio_vgwort_disable Denna LocalStorage-nyckel/värde lagrar om tjänstens VG-ordstandard är tillåten eller inte (inställning av sidoperatören). variabel
dsgvoaio_ga_disable Denna LocalStorage-nyckel/värde lagrar om tjänsten Google Analytics Standard är tillåten eller inte (Anställa webbplatsoperatören). variabel

Google Analytics
Den här webbplatsen använder olika tjänster som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Användningen av dessa enskilda tjänster beskrivs mer i detalj nedan.

Vår användning av följande tjänster och tillhörande insamling av personuppgifter (särskilt IP-adresser) baseras i allmänhet på vårt berättigade intresse av att analysera, förbättra och få innehållet på vår webbplats att framstå som attraktivt samt på vårt berättigade intresse av att skräddarsy all reklam efter din behov (artikel 6 f GDPR).

Google Analytics använder cookies (se även 3.1 "Cookies"). Cookies lagras på din dator och gör det möjligt för Google att analysera hur du använder denna webbplats. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs i allmänhet till och lagras på en Google-server i USA.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymisering på vår hemsida. Detta innebär att Google kommer att förkorta din IP-adress innan den överförs till USA, förutsatt att IP-adressen kommer från en medlemsstat i Europeiska unionen eller en stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Operatören av denna webbplats avtalar med Google att använda denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att skapa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och internet. IP-adressen som överförs från din webbläsare under Google Analytics-processen är inte kopplad till annan data som innehas av Google.

Din rätt att invända mot insamlingen av dina uppgifter

Du kan blockera lagringen av cookies genom att justera dina webbläsarinställningar i enlighet därmed; Observera dock att du i sådana fall kanske inte kan utnyttja alla funktioner som finns tillgängliga på denna webbplats. Du kan också hindra Google från att samla in och behandla data som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig på följande länk: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout?hl=sv .

Mer information om hur Google Analytics hanterar din data finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv .

Behandling av uppgifter för vår räkning

Vi har slutit ett databehandlande avtal för vår användning av Google Analytics och följer de strikta bestämmelserna från tyska dataskyddsmyndigheter när vi använder denna tjänst.

Insamling av demografisk data av Google Analytics

Den här webbplatsen använder demografifunktionen som tillhandahålls av Google Analytics. Den här funktionen gör det möjligt att skapa rapporter som innehåller uttalanden om ålder, kön och intressen hos besökare på denna webbplats. Dessa data samlas in från Googles personliga annonsering samt besöksdata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte hänföras till några specifika individer. Du kan inaktivera den här funktionen när som helst genom att justera annonsinställningarna i ditt Google-konto, eller så kan du förbjuda allmän insamling av dina data av Google Analytics genom att följa stegen ovan.

Cookies från Google Analyticsnamn
Ändamål
Giltighet


_ga
Differentiering av webbplatsbesökare.
2 timmar


_gid
Differentiering av webbplatsbesökare.
24 timmar


_gat_gtag_UA_
Används för att strypa förfrågningshastigheten. Om Google Analytics tillhandahålls via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_ .
1 minuter


_dc_gtm_
Används för att övervaka antalet Google Analytics-serverförfrågningar.
1 minuter


AMP_TOKEN
Innehåller en token-kod som används för att läsa ut ett klient-ID från AMP-klient-ID-tjänsten. Genom att matcha detta ID med det för Google Analytics kan användare matchas när de växlar mellan AMP-innehåll och icke-AMP-innehåll.
30 sekunder upp till 1 år


_gat
Används för att övervaka antalet Google Analytics-serverförfrågningar när du använder Google Tag Manager.
1 minut


_gac_
Innehåller information relaterad till användarens marknadsföringskampanjer. Dessa delas med Google AdWords / Google Ads när Google Ads- och Google Analytics-kontona är sammanlänkade.
90 dagar


__utma
ID som används för att identifiera användare och sessioner.
2 år


__utmt
Används för att övervaka antalet Google Analytics-serverförfrågningar.
10 minuter


__utmb
Används för att särskilja nya sessioner och besök. Denna cookie ställs in när GA.js javascript-biblioteket laddas och det inte finns någon befintlig __utmb-cookie. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics-servern.
30 minuter


__utmc
Används endast med gamla Urchin-versioner av Google Analytics och inte med GA.js. Användes för att skilja mellan nya sessioner och besök i slutet av en session.
Session


__utmz
Innehåller information om trafikkällan eller kampanjen som ledde användaren till webbplatsen. Cookien ställs in när GA.js-javascriptet laddas och uppdateras när data skickas till Google Anaytics-servern.
6 månader


__utmv
Innehåller anpassad information som ställts in av webbutvecklaren med metoden _setCustomVar i Google Analytics. Denna cookie uppdateras varje gång ny data skickas till Google Analytics-servern.
2 år


__utmx
Används för att avgöra om en användare ingår i ett A/B- eller Multivariat-test.
18 månader


__utmxx
Används för att bestämma när A/B- eller Multivariattestet som användaren deltar i slutar.
18 månader


Bläddra till början