นโยบายความเป็นส่วนตัว
ณ วันที่: 24.05.2024

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณแสดงความสนใจในองค์กรของเรา การปกป้องข้อมูลมีความสำคัญสูงเป็นพิเศษสำหรับการจัดการของเรา การใช้หน้าอินเทอร์เน็ตของเราเป็นไปได้โดยไม่ต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของข้อมูลต้องการใช้บริการพิเศษระดับองค์กรผ่านเว็บไซต์ของเรา การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจกลายเป็นสิ่งจำเป็น หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นและไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลดังกล่าว โดยทั่วไปเราจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของข้อมูล จะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) เสมอ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลเฉพาะประเทศ ใช้ได้กับเรา โดยการประกาศการปกป้องข้อมูลนี้ องค์กรของเราต้องการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ใช้ และประมวลผล นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลจะได้รับแจ้งโดยใช้คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้ถึงสิทธิ์ที่พวกเขาได้รับ

ในฐานะผู้ควบคุม เราได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลผ่านเว็บไซต์นี้อย่างสมบูรณ์ที่สุด อย่างไรก็ตาม การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยหลักการแล้วอาจมีช่องว่างด้านความปลอดภัย ดังนั้นการป้องกันแบบสมบูรณ์อาจไม่รับประกัน ด้วยเหตุผลนี้ เจ้าของข้อมูลทุกคนมีอิสระในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลมาให้เราด้วยวิธีการอื่น เช่น ทางโทรศัพท์
คำจำกัดความ
คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของเรานั้นอิงตามข้อกำหนดที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งยุโรปใช้สำหรับการปรับใช้กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) คำประกาศเรื่องการคุ้มครองข้อมูลของเราควรมีความชัดเจนและเข้าใจได้สำหรับบุคคลทั่วไป ตลอดจนลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้ เราต้องการอธิบายคำศัพท์ที่ใช้ก่อน

ในการประกาศการปกป้องข้อมูลนี้เราใช้คำต่างๆต่อไปนี้:


ก) ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้ ("เจ้าของข้อมูล") บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้คือผู้ที่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการอ้างอิงถึงตัวระบุ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่ง ตัวระบุออนไลน์ หรือปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงทางกายภาพ สรีรวิทยา เอกลักษณ์ทางพันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมหรือสังคมของบุคคลธรรมดานั้น

ข) หัวเรื่องข้อมูล
เจ้าของข้อมูลคือบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวตนได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลโดยผู้ควบคุมที่รับผิดชอบในการประมวลผล

ค) การประมวลผล
การประมวลผลคือการดำเนินการหรือชุดของการดำเนินการใดๆ ที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะด้วยวิธีอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดโครงสร้าง การจัดเก็บ การดัดแปลงหรือการเปลี่ยนแปลง การเรียกค้น การปรึกษาหารือ การใช้ การเปิดเผยโดยการส่ง การเผยแพร่ หรือการทำให้พร้อมใช้งาน การจัดตำแหน่งหรือการผสมผสาน การจำกัด การลบหรือการทำลาย

ง) การจำกัดการประมวลผล
การจำกัดการประมวลผลเป็นการทำเครื่องหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้โดยมีจุดประสงค์เพื่อจำกัดการประมวลผลในอนาคต

จ) การทำโปรไฟล์
การทำโปรไฟล์หมายถึงรูปแบบใด ๆ ของการประมวลผลอัตโนมัติของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประเมินลักษณะส่วนบุคคลบางประการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อวิเคราะห์หรือคาดการณ์แง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคคลธรรมดา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สุขภาพ ความชอบส่วนบุคคล ความสนใจ ความน่าเชื่อถือ พฤติกรรม สถานที่หรือการเคลื่อนไหว

ฉ) การใช้นามแฝง
การใช้นามแฝงคือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของข้อมูลเฉพาะได้อีกต่อไปโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจะถูกเก็บไว้แยกต่างหากและอยู่ภายใต้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่า ว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้มาจากบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวตนได้

g) ผู้ควบคุมหรือผู้ควบคุมที่รับผิดชอบในการประมวลผล
ผู้ควบคุมหรือผู้ควบคุมที่รับผิดชอบในการประมวลผลคือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยลำพังหรือร่วมกับผู้อื่น ในกรณีที่วัตถุประสงค์และวิธีการของการประมวลผลดังกล่าวถูกกำหนดโดยกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก ผู้ควบคุมหรือเกณฑ์เฉพาะสำหรับการเสนอชื่ออาจถูกกำหนดโดยกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก

ซ) โปรเซสเซอร์
ผู้ประมวลผลคือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่นที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุม

ฌ) ผู้รับ
ผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่นที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่สามหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐซึ่งอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลในกรอบของการสอบสวนเฉพาะตามกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกจะไม่ถือว่าเป็นผู้รับ การประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นโดยหน่วยงานของรัฐเหล่านั้นจะต้องเป็นไปตามกฎการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผล

ญ) บุคคลที่สาม
บุคคลที่สามคือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากเจ้าของข้อมูล ผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล และบุคคลที่อยู่ภายใต้อำนาจโดยตรงของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฎ) ความยินยอม
ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลคือการระบุอย่างอิสระ เจาะจง แจ้งและไม่กำกวมของความปรารถนาของเจ้าของข้อมูล ซึ่งเขาหรือเธอ โดยคำแถลงหรือโดยการกระทำยืนยันที่ชัดเจน แสดงถึงข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธอ .

ชื่อและที่อยู่ของผู้ควบคุม
ตัวควบคุมสำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดการป้องกันข้อมูลทั่วไป (GDPR) กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้บังคับในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันข้อมูลคือ

ไคท์ แอนด์ เซล

ทึก

231 ความละเอียด มายอร์ก้า ล็อต #2 - Parc de la Baie Orientale

97150 เซนต์มาร์ติน

ลุป

+4917662211632

อีเมล: 


คุกกี้ / SessionStorage / LocalStorage
หน้าอินเทอร์เน็ตของเราใช้คุกกี้ พื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ และการจัดเก็บเซสชัน ทั้งนี้เพื่อให้ข้อเสนอของเราเป็นมิตรกับผู้ใช้ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น ที่จัดเก็บในตัวเครื่องและที่จัดเก็บเซสชันเป็นเทคโนโลยีที่เบราว์เซอร์ของคุณใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่จัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ คุณสามารถป้องกันการใช้คุกกี้ localstorage และ sessionstorage ได้โดยการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ

เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์หลายแห่งใช้คุกกี้ คุกกี้จำนวนมากมีรหัสคุกกี้ที่เรียกว่า รหัสคุกกี้คือตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของคุกกี้ สามารถใช้เป็นเว็บเบราเซอร์หรือเว็บเบราเซอร์ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตเพื่อแยกแยะเบราว์เซอร์แต่ละประเภทจาก dats ได้ เบราเซอร์อินเทอร์เน็ตที่ระบุสามารถรับรู้และระบุโดยใช้รหัสคุกกี้ที่ไม่ซ้ำกัน

ด้วยการใช้คุกกี้ เราสามารถมอบบริการที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ให้กับผู้ใช้เว็บไซต์นี้ ซึ่งไม่สามารถทำได้หากไม่มีการตั้งค่าคุกกี้

ด้วยคุกกี้ข้อมูลและข้อเสนอบนเว็บไซต์ของเราสามารถปรับให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก คุกกี้ช่วยให้เราสามารถจดจำผู้ใช้เว็บไซต์ของเราตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ จุดประสงค์ของการจดจำนี้คือเพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ใช้คุกกี้เช่นไม่ต้องป้อนข้อมูลการเข้าถึงทุกครั้งที่มีการเข้าถึงเว็บไซต์เนื่องจากสิ่งนี้ถูกยึดครองโดยเว็บไซต์และคุกกี้จะถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ อีกตัวอย่างหนึ่งคือคุกกี้ของตะกร้าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์จะจดจำบทความที่ลูกค้าวางไว้ในตะกร้าสินค้าเสมือนผ่านคุกกี้

เรื่องข้อมูลอาจป้องกันการตั้งค่าคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาโดยใช้อินเทอร์เน็ตเบราเซอร์และอาจปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้คุกกี้ที่ตั้งไว้แล้วอาจถูกลบได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์หรือโปรแกรมอื่น ๆ นี่คือเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตยอดนิยม หากข้อมูลข้อมูลยกเลิกการตั้งค่าคุกกี้ในอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ที่ใช้อยู่ฟังก์ชั่นบางอย่างของเว็บไซต์ของเราอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด
การรวบรวมข้อมูลทั่วไปและสารสนเทศ
เว็บไซต์ของเราเก็บรวบรวมชุดข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเมื่อเจ้าของข้อมูลหรือระบบอัตโนมัติเรียกใช้เว็บไซต์ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลนี้ถูกเก็บไว้ในไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์ การรวบรวมอาจเป็น (1) ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ที่ใช้ (2) ระบบปฏิบัติการที่ใช้โดยระบบการเข้าถึง (3) เว็บไซต์ที่ระบบการเข้าถึงเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (เรียกว่าผู้อ้างอิง) (4) ย่อย -เว็บไซต์ (5) วันที่และเวลาในการเข้าถึงเว็บไซต์ (6) ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (ที่อยู่ IP) (7) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของระบบการเข้าถึง และ (8) ข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกันและ ข้อมูลที่อาจใช้ในกรณีที่มีการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา

เมื่อใช้ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเหล่านี้ เราจะไม่ทำการสรุปใดๆ เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล ในทางกลับกัน ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับ (1) นำเสนอเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราอย่างถูกต้อง (2) เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราตลอดจนการโฆษณา (3) รับรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเว็บไซต์ของเราในระยะยาว และ (4) ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินคดีทางอาญาแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่มีการโจมตีทางไซเบอร์ ดังนั้นเราจึงวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลที่รวบรวมโดยไม่เปิดเผยตัวในเชิงสถิติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรของเรา และเพื่อให้แน่ใจว่าระดับการป้องกันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการ ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์จะถูกจัดเก็บแยกจากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูล
การลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา
เรื่องข้อมูลมีความเป็นไปได้ในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของผู้ควบคุมด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งไปยังตัวควบคุมจะถูกกำหนดโดยหน้ากากเข้าที่เกี่ยวข้องที่ใช้สำหรับการลงทะเบียน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ป้อนโดยผู้ใช้จะถูกเก็บรวบรวมและจัดเก็บไว้เพื่อการใช้งานภายในโดยผู้ควบคุมเท่านั้น ตัวควบคุมอาจร้องขอการถ่ายโอนไปยังโปรเซสเซอร์อย่างน้อยหนึ่งตัว (เช่นบริการพัสดุ) ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ภายในซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวควบคุม

ใช้การลงทะเบียนในเว็บไซต์โดยใช้ IP แอดเดรสที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) กำหนด นี่เป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันการใช้บริการของเราในทางที่ผิดและถ้าจำเป็นเพื่อให้สามารถตรวจสอบความผิดได้ ตราบเท่าที่การจัดเก็บข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวควบคุม ข้อมูลนี้จะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สามเว้นแต่มีข้อผูกมัดตามกฎหมายในการส่งผ่านข้อมูลหรือถ้าการถ่ายโอนทำหน้าที่เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินคดีทางอาญา

การลงทะเบียนเรื่องข้อมูลโดยมีการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความสมัครใจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถจัดเตรียมเนื้อหาหรือบริการข้อมูลที่เป็นเนื้อหาได้ บุคคลที่จดทะเบียนสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุได้ตลอดเวลา,

เมื่อใดก็ได้ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องให้ข้อมูลเมื่อมีการร้องขอไปยังแต่ละเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล นอกจากนี้ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอหรือการบ่งชี้เจ้าของข้อมูลตราบเท่าที่ไม่มีภาระผูกพันในการจัดเก็บตามกฎหมาย พนักงานทั้งหมดของผู้ควบคุมมีให้สำหรับเจ้าของข้อมูลในส่วนนี้ในฐานะผู้ติดต่อ
ติดต่อได้ทางเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้มีข้อมูลที่ช่วยให้องค์กรของเราสามารถติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับการสื่อสารโดยตรงกับเรา ซึ่งรวมถึงที่อยู่ทั่วไปของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า (ที่อยู่อีเมล) หากเจ้าของข้อมูลติดต่อกับผู้ควบคุมทางอีเมลหรือผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งโดยเจ้าของข้อมูลจะถูกเก็บไว้โดยอัตโนมัติ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ส่งโดยสมัครใจโดยเจ้าของข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลจะถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลหรือติดต่อเจ้าของข้อมูล ไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปยังบุคคลที่สาม
ฟังก์ชั่นความคิดเห็นในบล็อกบนเว็บไซต์
เรามอบความเป็นไปได้ให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบล็อกแต่ละรายการในบล็อก ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ควบคุม บล็อกคือพอร์ทัลบนเว็บที่เข้าถึงได้แบบสาธารณะ ซึ่งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่เรียกว่าบล็อกเกอร์หรือเว็บบล็อกเกอร์อาจโพสต์บทความหรือเขียนความคิดลงในบล็อกโพสต์ที่เรียกว่า บล็อกโพสต์มักจะถูกแสดงความคิดเห็นโดยบุคคลที่สาม

หากเจ้าของข้อมูลแสดงความคิดเห็นในบล็อกที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ความคิดเห็นของเจ้าของข้อมูลจะถูกจัดเก็บและเผยแพร่ด้วย เช่นเดียวกับข้อมูลในวันที่แสดงความคิดเห็นและผู้ใช้ (นามแฝง) ที่เลือกโดยเจ้าของข้อมูล . นอกจากนี้ ที่อยู่ IP ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ให้กับเจ้าของข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ด้วย การจัดเก็บที่อยู่ IP นี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และในกรณีที่เจ้าของข้อมูลละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือโพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมายผ่านความคิดเห็นที่ให้ไว้ การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จึงเป็นผลประโยชน์ของผู้ควบคุมข้อมูลเอง เพื่อที่เขาจะได้เอาผิดในกรณีที่มีการละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมนี้จะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม เว้นแต่ว่าการถ่ายโอนนั้นจำเป็นตามกฎหมายหรือเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันผู้ควบคุมข้อมูล
กราวาทาร์
สำหรับความคิดเห็น จะใช้บริการ Gravatar จาก Automatic Gravatar ตรงกับที่อยู่อีเมลและแผนที่ของคุณ - หากคุณลงทะเบียน - รูปภาพประจำตัวของคุณถัดจากความคิดเห็น หากคุณไม่ได้ลงทะเบียน จะไม่มีการแสดงรูปภาพ ควรสังเกตว่าผู้ใช้ WordPress ที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะได้รับการลงทะเบียนกับ Gravatar โดยอัตโนมัติ รายละเอียดของ Gravatar: https://en.gravatar.com
การลบและการบล็อกข้อมูลส่วนบุคคลตามปกติ
ควบคุมข้อมูลจะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเรื่องเฉพาะข้อมูลสำหรับระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บหรือเท่าที่นี้จะได้รับจากยุโรปผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งอื่น ๆ ในกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ควบคุมเป็นเรื่อง ทน

หากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บไม่สามารถใช้งานได้หรือถ้าระยะเวลาเก็บข้อมูลมีการกำหนดโดยผู้ออกกฎหมายยุโรปหรือผู้มีอำนาจอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกบล็อกหรือลบตามปกติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล


ก) สิทธิ์ในการยืนยัน
เจ้าของข้อมูลแต่ละรายจะมีสิทธิ์ที่ได้รับจากผู้บัญญัติกฎหมายของยุโรปในการขอคำยืนยันจากผู้ควบคุมว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธอกำลังถูกประมวลผลหรือไม่ หากเจ้าของข้อมูลต้องการใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ในการยืนยันนี้ เขาหรือเธออาจติดต่อพนักงานของผู้ควบคุมได้ทุกเมื่อ

ข) สิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูลแต่ละเรื่องควรมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกสภานิติบัญญัติของยุโรปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่จัดเก็บไว้เมื่อใดก็ได้และสำเนาข้อมูลนี้ นอกจากนี้ระเบียบและข้อบังคับในยุโรปยังให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ได้:

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับหรือประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือจะถูกเปิดเผย โดยเฉพาะผู้รับในประเทศที่สามหรือองค์กรระหว่างประเทศ
หากเป็นไปได้ ระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บ หรือเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดช่วงเวลานั้น หากเป็นไปไม่ได้
การมีอยู่ของสิทธิ์ในการขอแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ควบคุม หรือการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล หรือคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว
การมีอยู่ของสิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล
ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ถูกรวบรวมจากเจ้าของข้อมูล ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ตามแหล่งที่มา;
การมีอยู่ของการตัดสินใจอัตโนมัติ รวมถึงการทำโปรไฟล์ ซึ่งอ้างถึงในมาตรา 22(1) และ (4) ของ GDPR และอย่างน้อยในกรณีเหล่านั้น ข้อมูลที่มีความหมายเกี่ยวกับตรรกะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสำคัญและผลที่ตามมาของการคาดเดา การประมวลผลดังกล่าวสำหรับเจ้าของข้อมูล

นอกจากนี้เรื่องข้อมูลจะมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกถ่ายโอนไปยังประเทศที่สามหรือองค์กรระหว่างประเทศ ในกรณีนี้ผู้มีเนื้อหาข้อมูลจะได้รับสิทธิ์ในการรับทราบถึงการป้องกันที่เหมาะสมเกี่ยวกับการโอน

หากเจ้าของข้อมูลต้องการใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ในการเข้าถึงนี้ เขาหรือเธออาจติดต่อพนักงานของผู้ควบคุมได้ทุกเมื่อ

ค) สิทธิในการแก้ไข
แต่ละเรื่องข้อมูลควรมีสิทธิที่จะได้รับการออกกฎหมายของยุโรปจากผู้ควบคุมโดยไม่ชักช้า โดยคำนึงถึงจุดประสงค์ของการประมวลผลผู้มีส่วนได้ส่วนทางจะมีสิทธิ์ในการข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์รวมถึงการให้แถลงการณ์เพิ่มเติม

หากเจ้าของข้อมูลต้องการใช้สิทธิ์นี้ในการแก้ไข เขาหรือเธออาจติดต่อพนักงานของผู้ควบคุมได้ทุกเมื่อ

d) สิทธิ์ในการลบ (สิทธิ์ที่จะถูกลืม)
ข้อมูลแต่ละเรื่องมีสิทธิ์ที่จะได้รับจากผู้ออกกฎหมายยุโรปเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้คุมข้อมูล ใช้ตราบใดที่การประมวลผลไม่จำเป็น:

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมหรือประมวลผล
เจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการประมวลผลตามข้อ (a) ของข้อ 6(1) ของ GDPR หรือข้อ (a) ของข้อ 9(2) ของ GDPR และในกรณีที่ไม่มีเหตุผลทางกฎหมายอื่นใด สำหรับการประมวลผล
เจ้าของข้อมูลคัดค้านการประมวลผลตามมาตรา 21(1) ของ GDPR และไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล หรือเจ้าของข้อมูลคัดค้านการประมวลผลตามมาตรา 21(2) ของ GDPR
ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกลบเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายในกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกที่ผู้ควบคุมต้องปฏิบัติตาม
ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการรวบรวมที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอบริการสังคมข้อมูลที่อ้างถึงในมาตรา 8(1) ของ GDPR

หากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นมีผลบังคับใช้ และเจ้าของข้อมูลประสงค์ที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ เขาหรือเธออาจติดต่อพนักงานคนใดของผู้ควบคุมได้ตลอดเวลา พนักงานของเราจะตรวจสอบให้แน่ใจทันทีว่าได้ปฏิบัติตามคำขอให้ลบข้อมูลในทันที

ในกรณีที่ผู้ควบคุมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและมีหน้าที่ตามข้อ 17(1) ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมโดยคำนึงถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จะต้องดำเนินการตามสมควร รวมถึงมาตรการทางเทคนิค เพื่อแจ้งให้ผู้อื่นทราบ ผู้ควบคุมที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้ลบโดยผู้ควบคุมดังกล่าวสำหรับลิงก์ใด ๆ หรือคัดลอกหรือทำซ้ำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น ตราบใดที่ไม่จำเป็นต้องมีการประมวลผล พนักงานของเราจะจัดเตรียมมาตรการที่จำเป็นในแต่ละกรณี

จ) สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล
ผู้มีสิทธิ์ข้อมูลแต่ละรายจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับจากผู้ออกกฎหมายของยุโรปเพื่อขอรับข้อ จำกัด ในการประมวลผลการควบคุมซึ่งข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ใช้:

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลถูกโต้แย้งโดยเจ้าของข้อมูล ในช่วงระยะเวลาหนึ่งทำให้ผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลได้
การประมวลผลนั้นผิดกฎหมายและเจ้าของข้อมูลคัดค้านการลบข้อมูลส่วนบุคคลและร้องขอให้จำกัดการใช้งานแทน
ผู้ควบคุมไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล แต่ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นสำหรับเจ้าของข้อมูลสำหรับการจัดตั้ง การใช้ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
เจ้าของข้อมูลคัดค้านการประมวลผลตามมาตรา 21(1) ของ GDPR ที่รอการตรวจสอบว่าเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ควบคุมมีผลเหนือเหตุผลเหล่านั้นของเจ้าของข้อมูลหรือไม่

หากตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น และเจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ เขาหรือเธออาจติดต่อพนักงานของผู้ควบคุมได้ทุกเมื่อ พนักงานของเราจะจัดการข้อ จำกัด ของการประมวลผล

ฉ) สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล
ข้อมูลแต่ละเรื่องควรมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากผู้ออกกฎหมายในยุโรปเพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคล, เขาหรือเธอจะต้องมีสิทธิในการรับส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังตัวควบคุมอื่นโดยไม่มีอุปสรรคจากตัวควบคุมที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการให้ตราบใดที่การประมวลผลจะขึ้นอยู่กับความยินยอมตามจุด (ก) ของข้อ 6 (1) ของ จีดีพีเป็นหนึ่งในจุด (ก) ของข้อ 9 (2) ของจีดีพีคือเขาอยู่ในสัญญาตามจุด (ข) ของข้อ 6 (1) ของจีดีพีและการประมวลผลจะถูกดำเนินการด้วยวิธีอัตโนมัติตราบใดที่ งานคือการปฏิบัติงานอย่างถูกควบคุม

Furthermor ไปสู่ในการออกกำลังกายรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะพกพาข้อมูลตามข้อ 20 (1) ของจีดีพีเป็นเรื่องข้อมูลที่มีสิทธิที่จะมีข้อมูลส่วนตัวส่ง Eorope จากตัวควบคุมไปยังอีกที่เป็นไปได้ทางเทคนิคและเมื่อทำเช่นนั้นไม่ได้ เสรีภาพและส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้อื่น

เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล เจ้าของข้อมูลอาจติดต่อพนักงานของเราได้ทุกเมื่อ

g) สิทธิ์ในการคัดค้าน
ผู้มีสิทธิ์ข้อมูลแต่ละรายจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองโดยผู้ออกกฎหมายของยุโรปโดยคำนึงถึงบริเวณที่เกี่ยวข้อง, ) ของข้อ 6 (1) ของ GDPR นอกจากนี้ยังใช้กับการจัดทำโปรไฟล์ตามบทบัญญัติเหล่านี้

เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีการคัดค้าน เว้นแต่เราสามารถแสดงเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลซึ่งแทนที่ผลประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล หรือเพื่อการจัดตั้ง ดำเนินการ หรือป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธอได้ตลอดเวลาสำหรับการตลาดดังกล่าว สิ่งนี้ใช้กับการทำโปรไฟล์ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทางตรงดังกล่าว หากเจ้าของข้อมูลคัดค้านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้อีกต่อไป

นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของเขาหรือเธอ ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธอโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติตามมาตรา 89(1 ) ของ GDPR เว้นแต่การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่ดำเนินการด้วยเหตุผลที่เป็นประโยชน์สาธารณะ

เพื่อใช้สิทธิ์ในการคัดค้าน เจ้าของข้อมูลอาจติดต่อพนักงานของเรา นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลยังมีอิสระในบริบทของการใช้บริการสังคมข้อมูล และแม้จะมี Directive 2002/58/EC ให้ใช้สิทธิ์ของตนในการคัดค้านด้วยวิธีอัตโนมัติโดยใช้ข้อกำหนดทางเทคนิค

ซ) การตัดสินใจอัตโนมัติของแต่ละบุคคล รวมถึงการทำโปรไฟล์
ข้อมูลแต่ละเรื่องจะมีสิทธิ์ที่ได้รับจากสมาชิกสภานิติบัญญัติของยุโรปที่จะไม่ต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอาศัยการประมวลผลอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวรวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธอหรือส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในทำนองเดียวกันกับเขาหรือเธอตราบใดที่การตัดสินใจ (1) ไม่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมหรือการดำเนินการของสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและผู้ควบคุมข้อมูลหรือ (2) ไม่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายของสหภาพหรือประเทศสมาชิกซึ่งผู้ควบคุมอยู่ภายใต้บังคับและกำหนดไว้ด้วย ลงมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของข้อมูลหรือ (3) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความยินยอมอย่างชัดเจนของเจ้าของข้อมูล

หากการตัดสินใจ (1) จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมหรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและผู้ควบคุมข้อมูล หรือ (2) ขึ้นอยู่กับความยินยอมอย่างชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูล เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้อง สิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลและผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างน้อยมีสิทธิที่จะได้รับการแทรกแซงของมนุษย์ในส่วนของผู้ควบคุม ในการแสดงมุมมองของตนและโต้แย้งการตัดสินใจ

หากเจ้าของข้อมูลต้องการใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ เขาหรือเธออาจติดต่อพนักงานของเราได้ทุกเมื่อ

i) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการคุ้มครองข้อมูล
ผู้มีเนื้อหาแต่ละเรื่องควรมีสิทธิ์ที่จะได้รับการออกกฎหมายในยุโรปเพื่อถอนการยินยอมของตนไปยังข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้

หากเจ้าของข้อมูลต้องการใช้สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม เขาหรือเธออาจติดต่อพนักงานของเราได้ทุกเมื่อ

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
ศิลปะ. 6(1)สว่าง GDPR ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการประมวลผลที่เราได้รับความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลเฉพาะ หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา ในกรณีเช่น เมื่อการดำเนินการประมวลผลจำเป็นสำหรับการจัดหาสินค้าหรือเพื่อให้บริการอื่น ๆ การประมวลผลจะเป็น ตามมาตรา 6(1)lit. ข GDPR เช่นเดียวกับการดำเนินการประมวลผลดังกล่าวซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามมาตรการก่อนทำสัญญา เช่น ในกรณีที่มีการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา บริษัทของเราอยู่ภายใต้ภาระผูกพันทางกฎหมายที่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ เช่น เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางภาษี การประมวลผลจะขึ้นอยู่กับศิลปะ 6(1)สว่าง ค GDPR
ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีความจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของเจ้าของข้อมูลหรือของบุคคลอื่น กรณีนี้จะเป็น เช่น หากผู้มาเยี่ยมได้รับบาดเจ็บในบริษัทของเรา และต้องส่งต่อชื่อ อายุ ข้อมูลการประกันสุขภาพ หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ไปให้แพทย์ โรงพยาบาล หรือบุคคลที่สามอื่นๆ จากนั้นการประมวลผลจะขึ้นอยู่กับศิลปะ 6(1)สว่าง ง GDPR
สุดท้าย การดำเนินการประมวลผลอาจเป็นไปตามมาตรา 6(1)ที่กล่าวถึง ฉ GDPR พื้นฐานทางกฎหมายนี้ใช้สำหรับการดำเนินการซึ่งไม่ครอบคลุมโดยเหตุผลทางกฎหมายใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น หากการประมวลผลจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่ดำเนินการโดยบริษัทของเราหรือโดยบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่ผลประโยชน์ดังกล่าวถูกแทนที่ด้วยผลประโยชน์ หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลที่ต้องการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินการดังกล่าวได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเนื่องจากได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งยุโรป เขาคิดว่าผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถสันนิษฐานได้หากเจ้าของข้อมูลเป็นลูกค้าของผู้ควบคุม (Recital 47 Sentence 2 GDPR)
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายดำเนินการโดยผู้ควบคุมหรือบุคคลที่สาม
ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรา 6(1)lit. f GDPR ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราคือการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สุขของพนักงานและผู้ถือหุ้นของเราทุกคน
ระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บ
เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลคือระยะเวลาเก็บรักษาตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ หลังจากหมดอายุระยะเวลาดังกล่าวข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกลบเป็นประจำตราบเท่าที่ไม่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาหรือการเริ่มต้นสัญญาอีกต่อไป
การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือตามสัญญา ข้อกำหนดที่จำเป็นในการทำสัญญา ภาระผูกพันของเจ้าของข้อมูลในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ผลที่เป็นไปได้ของการไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว
เราชี้แจงว่าข้อกำหนดของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนด (เช่น ข้อบังคับด้านภาษี) หรืออาจเป็นผลมาจากข้อกำหนดในสัญญา (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา)

บางครั้งอาจจำเป็นต้องทำสัญญาที่เจ้าของข้อมูลให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ซึ่งเราจะต้องดำเนินการในภายหลัง ตัวอย่างเช่น เจ้าของข้อมูลมีหน้าที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อบริษัทของเราลงนามในสัญญากับเขาหรือเธอ การไม่จัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลจะส่งผลให้สัญญากับเจ้าของข้อมูลไม่สามารถสรุปได้

ก่อนที่เจ้าของข้อมูลจะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลต้องติดต่อพนักงานคนใดก็ได้ พนักงานชี้แจงกับเจ้าของข้อมูลว่าข้อกำหนดของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปตามกฎหมายหรือสัญญาหรือจำเป็นสำหรับการสรุปสัญญาไม่ว่าจะมีภาระผูกพันในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลและผลที่ตามมาของการไม่จัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล.
การมีอยู่ของการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ
ในฐานะ บริษัท ที่รับผิดชอบเราไม่ใช้การตัดสินใจหรือโปรไฟล์อัตโนมัติ

คุกกี้ทั่วไป
คุกกี้จาก WordPressชื่อ
วัตถุประสงค์
ความถูกต้อง


wordpress_test_cookie
คุกกี้นี้กำหนดว่าการใช้คุกกี้ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์หรือไม่ ระยะเวลาการจัดเก็บ: จนกว่าจะสิ้นสุดเซสชันของเบราว์เซอร์ (จะถูกลบเมื่อปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ)
การประชุม


PHPSESSID
คุกกี้นี้จัดเก็บเซสชันปัจจุบันของคุณเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน PHP เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ที่ใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม PHP นั้นแสดงอย่างสมบูรณ์ ระยะเวลาการจัดเก็บ: จนกว่าจะสิ้นสุดเซสชันของเบราว์เซอร์ (จะถูกลบเมื่อปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ)
การประชุม


wordpress_akm_mobile
คุกกี้เหล่านี้ใช้สำหรับพื้นที่การจัดการของ ??WordPress เท่านั้น
1 ปี


wordpress_logged_in_akm_mobile
คุกกี้เหล่านี้ใช้สำหรับพื้นที่การจัดการของ ??WordPress เท่านั้น และไม่ใช้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์รายอื่น
การประชุม


wp-settings-akm_mobile
คุกกี้เหล่านี้ใช้สำหรับพื้นที่การจัดการของ ??WordPress เท่านั้น และไม่ใช้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์รายอื่น
การประชุม


wp-settings-time-akm_mobile
คุกกี้เหล่านี้ใช้สำหรับพื้นที่การจัดการของ ??WordPress เท่านั้น และไม่ใช้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์รายอื่น
การประชุม


ab
ใช้สำหรับการทดสอบ A / B ของคุณสมบัติใหม่
การประชุม


akm_mobile
บันทึกหากผู้เข้าชมต้องการดูเว็บไซต์เวอร์ชันมือถือ
1 วันคุกกี้จาก DSGVO AIO สำหรับ WordPress

Name จุดมุ่งหมาย ความถูกต้อง
dsgvoaio คีย์ / ค่า LocalStorage นี้จัดเก็บบริการที่ผู้ใช้ตกลงหรือไม่ ตัวแปร
_uniqueuid คีย์ / ค่า LocalStorage นี้จัดเก็บ ID ที่สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถบันทึกการดำเนินการการเลือกเข้าร่วม / เลือกไม่ใช้ของผู้ใช้ได้ ID จะถูกเก็บไว้โดยไม่ระบุชื่อ ตัวแปร
dsgvoaio_create คีย์ / ค่า LocalStorage นี้เก็บเวลาที่สร้าง _uniqueuid ตัวแปร
dsgvoaio_vgwort_disable คีย์ / ค่า LocalStorage นี้จะจัดเก็บว่ามาตรฐานคำ VG ของบริการได้รับอนุญาตหรือไม่ (การตั้งค่าของตัวดำเนินการเพจ) ตัวแปร
dsgvoaio_ga_disable คีย์ / ค่า LocalStorage นี้จะจัดเก็บว่าบริการ Google Analytics Standard จะได้รับอนุญาตหรือไม่ (จ้างผู้ดำเนินการไซต์) ตัวแปร

Google Analytics
เว็บไซต์นี้ใช้บริการต่างๆ ของ Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland การใช้บริการส่วนบุคคลเหล่านี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

การใช้บริการต่อไปนี้และการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะที่อยู่ IP) โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการวิเคราะห์ ปรับปรุง และทำให้เนื้อหาเว็บไซต์ของเราดูน่าสนใจ เช่นเดียวกับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการปรับแต่งโฆษณาใดๆ ให้เหมาะกับคุณ ความต้องการ (มาตรา 6 (1) f GDPR)

Google Analytics ใช้คุกกี้ (ดูเพิ่มเติมที่ 3.1 “คุกกี้”) คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณและทำให้ Google สามารถวิเคราะห์ว่าคุณใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณโดยทั่วไปจะถูกส่งไปยังและจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกา

การไม่ระบุชื่อ IP

เราได้เปิดใช้งานการลบข้อมูลระบุ IP บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งหมายความว่า Google จะย่อที่อยู่ IP ของคุณก่อนที่จะส่งไปยังสหรัฐอเมริกา โดยที่ที่อยู่ IP นั้นมาจากรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือรัฐที่เป็นภาคีของข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป ผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ทำสัญญากับ Google ให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินว่าคุณใช้งานเว็บไซต์อย่างไร เพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ IP ที่ส่งจากเบราว์เซอร์ของคุณในระหว่างกระบวนการ Google Analytics จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นที่ Google ถือครอง

สิทธิ์ของคุณในการคัดค้านการรวบรวมข้อมูลของคุณ

คุณสามารถบล็อกการจัดเก็บคุกกี้ได้โดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าในกรณีดังกล่าว คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มที่ คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้ Google รวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) โดยดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่ลิงก์ต่อไปนี้: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout?hl=th

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google Analytics จัดการกับข้อมูลของคุณได้ในนโยบายส่วนบุคคลของ Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=th

การประมวลผลข้อมูลในนามของเรา

เราได้สรุปข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลสำหรับการใช้ Google Analytics ของเรา และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของเยอรมนีเมื่อใช้บริการนี้โดยสมบูรณ์

การรวบรวมข้อมูลประชากรโดย Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้คุณลักษณะข้อมูลประชากรที่ให้บริการโดย Google Analytics คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถสร้างรายงานที่มีข้อความเกี่ยวกับอายุ เพศ และความสนใจของผู้เยี่ยมชมไซต์นี้ ข้อมูลนี้รวบรวมจากการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลของ Google ตลอดจนข้อมูลผู้เยี่ยมชมจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้ไม่สามารถนำมาประกอบกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ คุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ได้ทุกเมื่อโดยปรับการตั้งค่าโฆษณาในบัญชี Google ของคุณ หรือคุณสามารถห้ามไม่ให้ Google Analytics เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้น

คุกกี้จาก Google Analyticsชื่อ
วัตถุประสงค์
ความถูกต้อง


_ga
ความแตกต่างของผู้เข้าชมเว็บไซต์
2 ชั่วโมง


_gid
ความแตกต่างของผู้เข้าชมเว็บไซต์
24 ชั่วโมง


_gat_gtag_UA_
ใช้เพื่อเค้นอัตราการร้องขอ หาก Google Analytics ให้บริการผ่าน Google Tag Manager คุกกี้นี้จะมีชื่อว่า _dc_gtm_
1 นาที


_dc_gtm_
ใช้เพื่อตรวจสอบจำนวนคำขอเซิร์ฟเวอร์ Google Analytics
1 นาที


AMP_TOKEN
มีรหัสโทเค็นที่ใช้ในการอ่านรหัสลูกค้าจากบริการรหัสลูกค้า AMP เมื่อจับคู่รหัสนี้กับรหัสของ Google Analytics ผู้ใช้สามารถจับคู่ได้เมื่อสลับระหว่างเนื้อหา AMP และเนื้อหาที่ไม่ใช่ AMP
30 วินาทีถึง 1 ปี


_gat
ใช้เพื่อตรวจสอบจำนวนคำขอเซิร์ฟเวอร์ Google Analytics เมื่อใช้ Google Tag Manager
1 นาที


_gac_
มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญการตลาดของผู้ใช้ สิ่งเหล่านี้ใช้ร่วมกับ Google AdWords / Google Ads เมื่อบัญชี Google Ads และ Google Analytics เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
90 วัน


__อุตมะ
ID ใช้เพื่อระบุผู้ใช้และเซสชัน
2 ปี


__utmt
ใช้เพื่อตรวจสอบจำนวนคำขอเซิร์ฟเวอร์ Google Analytics
10 นาที


__utmb
ใช้เพื่อแยกแยะเซสชันใหม่และการเข้าชม คุกกี้นี้ถูกตั้งค่าเมื่อโหลดไลบรารีจาวาสคริปต์ GA.js และไม่มีคุกกี้ __utmb อยู่ คุกกี้จะได้รับการอัปเดตทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google Analytics
30 นาที


__utmc
ใช้กับ Google Analytics เวอร์ชันเก่าของ Urchin เท่านั้น ไม่ใช่กับ GA.js ใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเซสชันใหม่และการเข้าชมเมื่อสิ้นสุดเซสชัน
การประชุม


__utmz
มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการเข้าชมหรือแคมเปญที่นำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ คุกกี้จะถูกตั้งค่าเมื่อจาวาสคริปต์ GA.js ถูกโหลดและอัปเดตเมื่อข้อมูลถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google Anaytics
6 เดือน


__utmv
มีข้อมูลที่กำหนดเองที่นักพัฒนาเว็บกำหนดโดยใช้เมธอด _setCustomVar ใน Google Analytics คุกกี้นี้ได้รับการอัปเดตทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูลใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google Analytics
2 ปี


__utmx
ใช้เพื่อระบุว่าผู้ใช้รวมอยู่ในการทดสอบ A/B หรือการทดสอบหลายตัวแปรหรือไม่
18 เดือน


__utmxx
ใช้เพื่อระบุว่าการทดสอบ A / B หรือการทดสอบหลายตัวแปรที่ผู้ใช้เข้าร่วมสิ้นสุดลงเมื่อใด
18 เดือน


เลื่อนไปที่ด้านบน